RVDH LOGO

Contactgegevens

Fresiastraat 14
2071 NV  Santpoort-Noord
Telefoon: 023 - 536 44 36

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Berichtenarchief 2009

Arbeidsinspectie bezorgd over vuilnismannen - 17-12-2009

De werkomstandigheden van vuilnismannen bij ruim twee van de drie afvalinzamelingbedrijven zijn niet in orde. Dat maakt de Arbeidsinspectie bekend na een controle bij 113 bedrijven.

Het belangrijkste probleem is dat veel vuilnismannen uitlaatgassen inademen van de vuilniswagen met een dieselmotor. De branche moet maatregelen nemen om het inademen van uitlaatgassen te voorkomen. Dat kan door vuilniswagens op een andere brandstof te laten rijden. Als dat niet mogelijk is, moet de uitstoot van uitlaatgassen worden beperkt. Dat kan met een roetfilter. Zulke maatregelen zijn nodig omdat deze uitlaatgassen kanker kunnen veroorzaken.

Bij depots waar afval wordt ingezameld doen zich andere problemen voor met gevaarlijke stoffen. Hier gebeurt te weinig om calamiteiten, zoals brand of een explosie veroorzaakt door chemische afvalstoffen, te voorkomen.

De kans op een ernstig ongeval in de sector is even hoog als in de bouw, die de gevaarlijkste branche vormt.

Twee keer heeft de Arbeidsinspectie bij de controles het werk stilgelegd omdat medewerkers konden worden geraakt door draaiende delen van een machine. Andere gevaarlijke situaties ontstonden doordat vuilnismannen onvoldoende waren beschermd tegen een aanrijding of een val. Dit risico bestaat als zij op een laadbak of container klimmen om netten of zeilen over de lading aan te brengen of weg te halen.

Door nieuwe vuilniswagens met zijbelading, waarbij grijparmen de minicontainers oppakken en leegstorten, is het werk minder zwaar geworden. Wel constateert de Arbeidsinspectie dat nu andere klachten ontstaan, zoals nekklachten. Dit komt doordat de medewerkers veel opzij kijken om met camera's en spiegels te controleren of er bijvoorbeeld geen fietsers tussen de vuilniswagen en de containers rijden.

Verder concludeert de Arbeidsinspectie dat sommige werkgevers te weinig doen om medewerkers te leren omgaan met agressie en geweld van onder meer andere weggebruikers en bewoners. Wel is de veiligheid en lichamelijke belasting voor de vuilnisman verbeterd in vergelijking met 2001.

Werkgevers en vakbonden in de sector hebben inmiddels afspraken gemaakt om de arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. Ze hebben de risico's en oplossingen in kaart gebracht op het gebied van onder meer agressie en geweld, werkdruk en lichamelijke belasting. De Arbeidsinspectie gaat ervan uit dat dit een positief effect zal hebben, maar houdt met inspecties de vinger aan de pols. Wat betreft kankerverwekkende uitlaatgassen komen er extra controles bij 'achterblijvers'. De komende tijd gaat de Arbeidsinspectie de risico's met de sector bespreken, met als doel het aantal ongevallen te verminderen.

Bron: Ministerie van SZW, 14-12-2009

Arbeidsinspectie pakt oorzaken ongevallen extra aan - 11-12-2009

De Arbeidsinspectie controleert in 2010 bij bedrijven extra intensief op onveilige machines en valgevaar. Hierdoor worden namelijk de meeste ongevallen op het werk veroorzaakt. Aanleiding is de Europese strategie om het aantal arbeidsongevallen in Europa tussen 2007 en 2012 met een kwart te verminderen.

Dit staat in het jaarplan van de Arbeidsinspectie dat minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De inspectie controleert volgend jaar ook of werkgevers hun mensen beschermen tegen agressie en geweld. Vooral werknemers met publieke taken hebben te maken met dit grote maatschappelijke probleem. Het gaat onder meer om verkeersregelaars, brandweerlieden en medewerkers bij sociale diensten.

Daarnaast besteedt de Arbeidsinspectie aandacht aan het omgaan met gevaarlijke stoffen. Zij wil werknemers bewuster maken van de risico's. Een ander doel is om te bevorderen dat werkgevers gevaarlijke stoffen waar mogelijk vervangen door minder schadelijke stoffen.

Bij chemische bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen controleert de Arbeidsinspectie in 2010 op de momenten dat een fabriek of installatie wordt stilgelegd voor onderhoud. Net voor, tijdens en direct na deze onderhoudstops zijn de risico's groter door de tijdsdruk en de aanwezigheid van inleenkrachten. In deze sector gaat de Arbeidsinspectie bovendien de zogenoemde veiligheidscultuur onderzoeken. Durven werknemers onveilige situaties te melden of zijn ze bang voor ontslag? En pakt het management zulke meldingen op of krijgt de productie voorrang?

Als het gaat om illegale arbeid en onderbetaling houdt de Arbeidsinspectie de schoonmaak, uitzendbranche, horeca en detailhandel in het vizier. In alle sectoren controleren inspecteurs of buitenlandse studenten en stagiairs geen werk doen dat buiten de voorwaarden van hun vergunning valt. Dat is om te voorkomen dat werk wordt gedaan door vreemdelingen onder het mom van een studie. Ook let de Arbeidsinspectie extra op signalen van onderbetaling, uitbuiting en mensenhandel.

Bron: Ministerie van SZW, 07-12-2009

Mondiale ISO 31000-norm 'Risicomanagement' gepubliceerd - 11-12-2009

Op 15-11-2009 heeft ISO heeft een nieuwe internationale norm gepubliceerd, ISO 31000:2009 'Risk management - Principles and guidelines'. Tegelijkertijd is ISO Guide 73:2009 'Risk management - Vocabulary' uitgebracht. De Nederlandse vertalingen van beide internationale publicaties verschijnen in december 2009.

NEN-ISO 31000:2009 biedt een aanpak voor effectief risicomanagement, die geschikt is voor alle typen organisaties en voor alle denkbare soorten risico's. De ISO guide is een lijst met begrippen en definities, die de basis vormt voor communicatie over risicomanagement tussen allerlei verschillende disciplines en organisaties.

ISO 31000 basis voor succesvol ondernemen

ISO 31000 geeft de principes en praktische richtlijnen voor de implementatie van risicomanagement. Het is een belangrijk hulpmiddel voor organisaties die vandaag de dag rekening moeten houden met een breed scala aan risicofactoren bij het bereiken van hun doelstellingen. ISO 31000 helpt bij het zicht krijgen op en beheersen van die risicofactoren en vormt daarmee een belangrijke basis voor succesvol ondernemen.

Bron: NEN, 27-11-2009

Werknemers beter beschermd tegen straling - 11-12-2009

Werkgevers zijn verplicht hun werknemers beter te beschermen tegen kunstmatige optische straling zoals UV-licht, infraroodlicht en laserstraling. Kunstmatige straling kan huidkanker, hoornvliesontsteking en staar veroorzaken. De ministerraad heeft mee ingestemd het Arbeidsomstandighedenbesluit aan te passen aan Europese regelgeving. De nieuwe regels gaan in vanaf 27 april 2010.

De Arbowet verplicht werkgevers nu al om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken en een plan van aanpak op te stellen om gezondheids- en veiligheidsrisico's voor werknemers te voorkomen. Vanaf 27 april 2010 geldt dit ook voor de risico's van het werken met kunstmatige straling. De nieuwe regels leggen normen vast waarbinnen de straling moet blijven. Om hieraan te voldoen moet de werkgever machines en apparaten gebruiken die voldoen aan de laatste stand van de techniek en actief zoeken naar methoden om blootstelling aan deze vorm van straling te voorkomen.

22.400 bedrijven werken met deze kunstmatige straling. Het gaat bij deze bedrijven om 130.000 werknemers, die mogelijk blootstaan aan kunstmatige straling. 100.000 van deze werknemers werken bij industriële bedrijven, 20.000 in de gezondheidszorg en 10.000 in overige sectoren.

Bron: RVD, 04.12.2009

Slecht gesteld met arbeidsomstandigheden transportmiddelenindustrie - 11-12-2009

Het blijft slecht gesteld met de veiligheid van werknemers in de transportmiddelenindustrie. De Arbeidsinspectie trekt deze conclusie na controles vorig jaar bij een kleine vijfhonderd bedrijven die bijvoorbeeld auto's of fietsen produceren. Tweederde overtrad de regels. Vooral met machines is veel mis: die zijn onveilig, verouderd of niet goed onderhouden. In bijna vijftig gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat de inspecteurs het werk moesten stilleggen.

Ten opzichte van controles in 2005 is de situatie niet echt verbeterd. Ruim 100 bedrijven horen tot de categorie achterblijvers: hier troffen de inspecteurs 4 tot soms zelfs 18 overtredingen aan.

De misstanden met machines vormden de helft van het aantal overtredingen: vaak waren bewegende delen niet afgeschermd of hadden werknemers de beveiliging bewust uitgeschakeld omdat ze dat handiger vonden werken.

De problemen zijn hardnekkig: ondanks de voorlichtingscampagnes en de hulpmiddelen die de branche heeft ontwikkeld, blijven verbeteringen uit. Het blijkt dat van de hulpmiddelen weinig gebruik wordt gemaakt: minder dan 4 procent van de bedrijven heeft contact gehad met een telefonische hulplijn of een coach die adviseert over gezond werken. De sector zou de komende jaren voorrang moeten geven aan gedragsverandering in de bedrijven. Meer kennis bij werknemers en toezicht op de werkvloer zijn nodig.

De branche heeft inmiddels beterschap beloofd. Werkgevers- en werknemersorganisaties gaan de komende jaren nog meer investeren in gezond en veilig werken. Ze ontwikkelen een opleiding gericht op verandering van gedrag van werknemers en de cultuur in de bedrijven. En ze gaan meer voorlichting geven over het belang van een veilige werkplek. Verder zijn veiligheidsinstructies in de maak voor 'nieuwkomers' in de metaalsector, zoals jongeren en flexwerkers.

De Arbeidsinspectie blijft bij de overtreders controleren tot ze de veiligheid op orde hebben. Daarnaast komt er binnen twee jaar een nieuwe inspectieronde, vooral bij de bedrijven die tot de categorie achterblijvers gerekend worden.

De transportmiddelenindustrie bestaat uit bedrijven die de productie en het onderhoud doen van transportmiddelen of onderdelen daarvan: van auto's, vrachtwagens, vliegtuigonderdelen, aanhangwagens tot fietsen. In deze sector gebeuren relatief veel ongelukken op het werk met machines. Ook wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen als schadelijke oplosmiddelen, lasrook en bijtende stoffen.

Bron: Ministerie van SZW, 30-11-2009

Fraude in schoonmaaksector extra aangepakt - 25-11-2009

De overheid pakt fraude in de schoonmaakbranche tot eind volgend jaar extra hard aan in diverse regio's. Het gaat om bijvoorbeeld uitkeringsfraude, belastingontduiking en illegale arbeid. Schoonmaakbedrijven worden gecontroleerd in Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, de Gooi en Vechtstreek, West-Brabant en Zeeland. In 2010 volgt Noord-Holland.

De teams die op stap gaan, bestaan uit controleurs van de Arbeidsinspectie, Belastingdienst en UWV en in Flevoland ook de Sociale Recherche. De regio's zijn uitgekozen omdat de verschillende overheidsdiensten daar signalen kregen dat er in de schoonmaakbranche het nodige mis was.

In totaal zullen ongeveer 1500 controles worden gedaan. Daarvan zijn er ruim 300 bij schoonmaakbedrijven zelf. Naast schoonmakers van bedrijfsgebouwen en bijvoorbeeld treinen valt ook te denken aan glazenwassers. De overige inspecties vinden plaats bij ondernemingen waar hun mensen aan het werk zijn.

Behalve de genoemde soorten fraude zijn de controleurs ook alert op onderbetaling en zwart werk. Verder zijn ze bedacht op 'fictieve dienstverbanden'. Hierbij werkt bijvoorbeeld een illegaal op het sofinummer van iemand die zelf niet aan de slag gaat. Die laatste kan op grond van dat werk later een WW-uitkering aanvragen.

De schoonmaakbedrijven die bezocht worden, zijn geselecteerd op grond van eerdere ervaringen van de verschillende overheidsdiensten. Ook is gebruik gemaakt van tips van bijvoorbeeld andere schoonmaakbedrijven die zien dat malafide ondernemingen op een oneerlijke manier concurreren.

De organisatie van schoonmaakbedrijven, OSB, juicht het toe dat de fraude extra wordt aangepakt. "Het is belangrijk dat de sector niet langer wordt geassocieerd met illegaliteit", zo luidt de reactie. "We hebben met de leden via een gedragscode afgesproken dat ze de wet naleven. We bieden hen hulp aan bij identiteitscontroles." De branche-organisatie vertegenwoordigt drieduizend bedrijven.

Bij gerichte controles van de Arbeidsinspectie vorig jaar bleek meer dan een derde (37 procent) van de bezochte bedrijven illegale werknemers in dienst te hebben. In de eerste acht maanden van dit jaar is dit gezakt naar 22 procent. Dat is nog altijd hoger dan in andere risicobranches, waar het overtredingspercentage uiteenloopt van 8 tot 12 procent.

Bron: Ministerie van SZW, 25-11-2009

Meewerken aan richtlijn voor geluid op de werkplek - 13-11-2009

De norm NEN-EN-ISO 9612 'Akoestiek - Bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek - Praktijkmethode' is in april 2009 gepubliceerd. In aanvulling op deze norm wordt een praktijkrichtlijn opgesteld.

Deze praktijkrichtlijn heeft onder meer als doel een koppeling te maken tussen de meetvoorschriften in NEN-EN-ISO 9612, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de preventiepraktijk.

In deze nieuwe praktijkrichtlijn kunnen worden meegenomen:

· Stroomschema's voor te nemen stappen en beslissingen

· Hoe het effect van gehoorbescherming te berekenen

· Bepaling voorkeur voor een meetmethode

Bron: NEN, 05-11-2009

Begin zomertijd zorgt voor meer bedrijfsongevallen - 13-11-2009

De maandag nadat de zomertijd is begonnen en we een uur daglicht opgeven om het in de winter pas terug te winnen, ligt aan de basis van een toegenomen aantal bedrijfsongevallen.

Dat blijkt uit onderzoek waaruit het Journal of Applied Psychology bericht. Volgens de onderzoekers van de Michigan State University werden er op die bewuste maandag 5,7% meer bedrijfsongevallen opgetekend dan op een gewone werkdag. Op de maandagen die daarop volgden werden niet meer ongevallen genoteerd.

De auteurs van de studie schrijven het toegenomen aantal ongevallen toe aan het gebrek aan slaap tijdens de overgang, omdat arbeiders die nacht gemiddeld 40 minuten minder slapen dan tijdens vergelijkbare nachten. Mensen lijken het dus moeilijker te hebben om vroeger te gaan slapen dan ze gewend zijn.

Bron: Express.be, 03-11-2009

Recordboete voor BP - 13-11-2009

De Amerikaanse overheid heeft olieconcern BP een boete opgelegd van 59 miljoen euro omdat het bedrijf nog altijd veiligheidsvoorschriften niet goed naleeft. Eerder al werd BP veroordeeld tot een boete van 50 miljoen dollar voor de explosie in 2005. Ook moet het bedrijf twee miljard dollar aan compensatie aan nabestaanden betalen.

De miljoenenboete is de grootste die de Amerikaanse Arbeidsinspectie ooit heeft uitgedeeld.

BP krijgt de boete voor het niet nakomen van afspraken over een raffinaderij in Texas. Daar vond in 2005 een explosie plaats waarbij 15 mensen om het leven kwamen en bijna 200 gewond raakten. De explosie kon plaatsvinden omdat decompressiekleppen en het alarmsysteem niet goed werkten.

BP beloofde indertijd verbeteringen aan te brengen, maar na een zes maanden durend onderzoek komt de Arbeidsinspectie tot de conclusie dat het bedrijf dat niet voldoende heeft gedaan. Er werden maar liefst 709 gebreken geconstateerd. Volgens de Amerikaanse minister van Werkgelegenheid is er 'een reële kans dat het weer fout gaat' in de raffinaderij.

Dat wordt ontkend door BP. Het bedrijf zegt dat het er alles aan gedaan heeft om herhaling te voorkomen. Zo is er meer dan een miljard dollar geïnvesteerd om gevaarlijke systemen te verbeteren. "Hoewel we het grondig oneens zijn met hun conclusies, zullen we blijven samenwerken met de Inspectie om een oplossing te bereiken", liet een woordvoerder weten.

Volgens de Inspectie heeft BP in de beginjaren inderdaad gewerkt aan verbeteringen, 'maar is hun aandacht later verslapt.' "Met deze grote boete zullen we geen levens terugkrijgen, maar we kunnen het niet nog eens laten gebeuren."

BP gaat in beroep tegen de nieuwe boete.

Bron: NOS, 02-11-2009

Website www.werkenmetiso9004.nl gelanceerd - 13-11-2009

De website www.werkenmetiso9004.nl geeft u snel en overzichtelijk alle informatie over ISO 9004 'Managen op duurzaam succes van een organisatie - Een benadering op basis van kwaliteitsmanagement'. ISO 9004 wordt in november gepubliceerd en is gericht op directies.

ISO 9004 biedt zeer bruikbare handvatten voor uw strategische besluitvorming en geeft inzicht in wat uw organisatie nodig heeft om op lange termijn succesvol te blijven.

Bron: NEN, 27-10-2009

Toets nieuwbouwplan op veiligheid van werk op dak - 23-10-2009

Al in het ontwerp moet een gebouw voorzieningen hebben om veilig op het dak te kunnen werken.

Ontbreken deze voorzieningen, dan wordt de bouwvergunning geweigerd.

Dat willen de Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche (SBD) en de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten (OSB). Beide organisaties verwachten dat nieuwbouwplannen vanaf 2011 worden getoetst op de veiligheid van werken op hoogte.

Om de veiligheid op nieuwe en bestaande daken te verbeteren, beginnen SBD en OSB volgend jaar een campagne die doorloopt tot 2013.

Bron: Cobouw, 23-10-2009

Bouwers negeren gevaar vloerranden - 23-10-2009

Aannemers schieten nog altijd ernstig tekort op het vlak van vloerrandbeveiliging, blijkt uit de veiligheidsmonitor van Aboma+Keboma. Volgens het veiligheidsinstituut is met 45 procent van de vloerrandbeveiligingen in de bouw "iets mis". Het kan dan gaan om ondeugdelijk geplaatste leuningen, maar ook om het volledig ontbreken van enige beveiliging.

In 2007 stelde Aboma+Keboma ook al vast dat veel bouwondernemingen weinig doen om vloerranden af te schermen. Sindsdien heeft zich niet of nauwelijks verbetering voorgedaan. Dit jaar werden 2900 bouwlocaties bezocht. Daarbij werden in totaal bijna 15.000 tekortkomingen geconstateerd.

· Ruim 2200 misstanden hadden betrekking op vloeren en daken.

· In 30 procent van de gevallen blijken bouwbedrijven ook slordig met het afdekken van sparingen en vlonders.

· Veel mis is er ook met steigers. Meer dan een kwart van de steigers kampt met tekortkomingen. Daarbij gaat het vooral om gebrekkige verankering, slechte montage en onvoldoende onderhoud. Grootste knelpunt is evenwel de werkvloer. Bij 50 procent van de onderzochte steigers bleek die gevaarlijk als gevolg van "onvoldoende correct uitgevoerd leuningwerk".

Vorige week meldde de Arbeidsinspectie ook al dat veel bouwbedrijven en zelfstandigen de veiligheidsregels ten aanzien van steigers aan hun laars lappen. Inspecteurs legden dit voorjaar tijdens een twee weken durend controleactie tweehonderd keer het werk op een steiger stil. Ook deelden zij dertig boetes uit.

· Verder is het droevig gesteld met de veiligheids- en gezondheidsplannen. Op bijna 40 procent van de bezochte bouwplaatsen werden misstanden daaromtrent aangetroffen. V&G-coördinatie in de uitvoeringsfase krijgt nog steeds te weinig aandacht en wordt er vaak maar eventjes bij gedaan. Medewerkers die met de coördinatie worden belast, blijken nauwelijks geïnstrueerd te worden over taken en verantwoordelijkheden.

Bron: Cobouw, 21-10-2009

Probleem gevaarlijke containers samen in Europa oplossen - 23-10-2009

Het probleem van de containers met gevaarlijke stoffen kan alleen opgelost worden met een internationale aanpak. Zelfs in Europa zijn veel landen zich niet bewust van het probleem.

Om die reden heeft de Arbeidsinspectie in Nederland collega's uit andere EU-landen uitgenodigd voor een seminar.

Containers worden met gas bewerkt om Europa te beschermen tegen ongedierte. Daarnaast kan de lading schadelijke stoffen afgeven. Bij het openen van containers kunnen daardoor gevaarlijke dampen vrijkomen. Dat levert risico's op voor de gezondheid van werknemers.

De problemen met gegaste containers doen zich in heel Europa voor. Weliswaar arriveren ze in havens, maar de meeste containers blijven gesloten en gaan door naar de afnemer van de goederen. De werknemers van de ontvangende bedrijven lopen dan risico's. Veel landen zijn zich daar nauwelijks van bewust. Een gezamenlijke aanpak is nodig. Dat is ook om te voorkomen dat internationale bedrijven per land met andere regels en ander toezicht te maken krijgen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert bij bedrijven of zij hun medewerkers beschermen tegen de risico's van giftige stoffen in containers. Als medewerkers die stoffen binnenkrijgen, kunnen de gevolgen ernstig zijn. Het zenuwstelsel kan aangetast worden. Tot nu toe is het aantal incidenten beperkt.

Bron: Ministerie van SZW, 20-10-2009

Helft gecontroleerde kleinere steigers niet veilig - 14-10-2009

Tijdens een bliksemactie die de Arbeidsinspectie dit voorjaar in de binnensteden hield, bleek meer dan de helft van de ruim driehonderd gecontroleerde kleinere bouwlocaties de gebruikte steigers niet veilig te zijn.

Zeventig inspecteurs van de Arbeidsinspectie bezochten 342 vooral kleine bouwlocaties waar schilders, installateurs, dakdekkers en andere bouwvakkers aan het werk waren. Veilig gebruik van mobiele steigers (rolsteigers) stond bij de inspecties centraal. Vaak bleken de steigers niet goed opgebouwd. Deugdelijke leuningen ontbraken. Vloeren bovenop de steiger waren niet dichtgelegd zodat sprake was van valgevaar. Of de steigers waren niet stabiel opgesteld zodat ze konden omvallen. In twee weken tijd legden de inspecteurs ruim tweehonderd keer het werk stil; soms ging het om meerdere stilleggingen per locatie. Daarnaast deelden zij dertig boetes en ruim tweehonderd waarschuwingen uit.

Op dit moment houdt de Arbeidsinspectie weer controles op bouwplaatsen in verschillende binnensteden. Ditmaal worden ruim honderd inspecteurs ingezet die opnieuw letten op valgevaar. Ook controleren zij of ladders en trappen veilig worden gebruikt. De bouwsector is namelijk koploper als het gaat om ongelukken op het werk. Vallen is een van de belangrijkste oorzaken van ernstige of zelfs dodelijke verwondingen.

De Arbeidsinspectie controleert dit jaar ook of de grote steigers op bouwplaatsen wel veilig zijn. De resultaten van die inspecties zijn nu nog niet bekend

Bron: Ministerie van SZW, 14-10-2009

Celstraf voor directeur om stilzwijgen asbestgevaar - 14-10-2009

Een 72-jarige directeur van een aannemersbedrijf uit het Brabantse Schaijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden, waarvan drie voorwaardelijk. De man was er als leidinggevende van op de hoogte dat werklui bij een project van zijn onderneming in het Gelderse Spijk niet goed waren beschermd tegen asbest.

De bouwvakkers waren in januari en februari 2005 niet goed beschermd aan het werk in het pand, waarvan een deel werd gesloopt. In het pand was echter asbest aanwezig, waardoor er gezondheidsgevaar voor de werklieden bestond.

Wie asbest inademt, kan ziekten als longkanker krijgen. Tijdens de werkzaamheden kwam onder meer een deel van het dak naar beneden, waarbij een stofwolk met asbest vrijkwam. Werknemers van de 72-jarige man uit Schaijk en zijn bedrijf zijn hierdoor in gevaar gebracht.

Een deel van het puin inclusief de asbest is daarnaast op twee verschillende plekken gestort in oppervlaktewater. Hoewel asbest in natte vorm in principe ongevaarlijk is, is door het storten van het puin het oppervlaktewater wel vervuild.

De Rechtbank heeft bepaald dat het bedrijf een boete van 125 duizend euro moet betalen.

Bron: Trouw, 09-10-2009

Arbobeleidsregels niet weg per 2010 - 14-10-2009

De beleidsregels voor arbeidsomstandigheden blijven voorlopig gehandhaafd. Aanvankelijk was de bedoeling de beleidsregels per 1 januari 2010 te laten vervallen.

In plaats daarvan zouden werkgevers en werknemers concrete afspraken moeten maken over arbeidsomstandigheden per branche en deze moeten vastleggen in zogeheten arbocatalogi. Deze zijn echter niet verplicht. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer drong aan op uitstel, omdat pas een minderheid van het bedrijfsleven een arbocatalogus heeft opgesteld, en die niet altijd volledig is. De partijen vrezen dat arbeidsrisico's vanaf volgend jaar onvoldoende zijn afgedekt. Wanneer de beleidsregels worden afgeschaft is nog niet bekend.

'Eigen' arboregels

De regels voor veilig werken zijn bij een op de drie werknemers helemaal toegespitst op het bedrijf en de branche waar ze werken. Dat blijkt uit een onlangs gepubliceerd overzicht van 57 arbocatalogi, die gelden voor ongeveer een derde van de werknemers. Daarnaast liggen er nog 50 arbocatalogi ter toetsing. Als ook deze sectorafspraken worden goedgekeurd, valt bijna de helft van de werknemers onder een arbocatalogus.

In januari 2009 maakte de Tweede Kamer zich nog zorgen over hoe weinig afspraken werkgevers met hun werknemers maakten over veilig werken. Tot dan toe waren 27 van de circa 250 arbocatalogi goedgekeurd. De Arbeidsinspectie is nu ook extra kritisch als bij een controle blijkt dat er geen arbocatalogus is.

Bron: NEN, 07-10-2009

Bepaal risico's voor armen en handen - 09-09-2009

Het ministerie van SZW heeft een methode laten ontwikkelen waarmee bedrijven snel de gezondheidsrisico's kunnen bepalen van taken bij werken met handen en armen.

De Hand Arm Risicobeoordeling Methode (HARM Methode) is een online instrument dat helpt het gezondheidsrisico op arm-, nek- of schouderklachten te bepalen. Het hulpmiddel is gemaakt voor werkgevers en arboprofessionals. Het is momenteel het enige instrument dat in korte tijd een betrouwbare meting oplevert en eenvoudig te gebruiken is. HARM is sinds kort te gebruiken via www.arboportaal.nl.

Fysieke overbelasting

TNO heeft de nieuwe methode in opdracht van het ministerie van SZW ontwikkeld, in nauwe samenwerking met de Arbeidsinspectie (AI). De AI gaat het instrument gebruiken om hand-armtaken op mogelijke fysieke overbelasting te beoordelen en de methode is nu ook opgenomen in de opleiding van de Arbeidsinspecteurs.

De nieuwe methode is opgebouwd met kennis over risicofactoren en oordelen van deskundigen. Echter, de methode kan niet alle toekomstige effecten in relatie met arm-, nek- en schouderklachten meten. Werkgevers dienen daarom - naast het uitvoeren van een risicobeoordeling - alert te blijven op andere signalen van overbelasting, zoals gezondheidsklachten of verzuim.

Aanvulling

HARM is een aanvulling op twee andere instrumenten voor het beoordelen van fysieke belasting, zoals de methode die werd ontwikkeld door The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) voor tillen en de Key Indicator Method (KIM) voor duwen en trekken. Het ministerie van SZW bekijkt momenteel of ook nog een beoordelingsinstrument voor werkhoudingen zoals knielen, bukken en hurken kan worden toegevoegd.

Klik hier voor de Hand Arm Risicobeoordeling Methode

Bron: NEN, 03-09-2009

Mexicaanse griep - 09-09-2009

Nieuwe Influenza A (H1N1), ook bekend als de Mexicaanse griep, wordt veroorzaakt door een nieuw griepvirus dat anders is dan al bekende menselijke griepvirussen. Dit virus bevat delen van varkens-, vogel- en menselijke griepvirussen.

De dreigende verspreiding van de Nieuwe Influenza A naar Nederland vraagt ook van bedrijven tijdige en goede voorbereiding op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Denk daarbij aan werknemers in de gezondheidszorg, de schoonmaaksector, laboratoria, hulpverlening en ordediensten. Werkgevers zijn, ook bij een grieppandemie, verantwoordelijkheid voor het nemen van passende maatregelen om zo een veilige en gezonde werkplek voor hun werknemers te garanderen.

U vindt heel veel informatie over de grieppandemie op www.grieppandemie.nl.

Ook kan gebruik worden gemaakt van het gratis nummer 0800 - 1100.

Bron: Arboportaal

Normontwerp NEN 8112 gepubliceerd - 09-09-2009

Op 1 juli is normontwerp NEN 8112 Leidraad voor ontruimingsplannen voor gebouwen gepubliceerd. Deze nieuwe Nederlandse norm gaat de complete serie van NTA 8112 vervangen.

De norm is opgesteld om een breder draagvlak te creëren voor de inhoud van de NTA 8112-reeks en om beter aan te sluiten bij de actuele wetgeving en normen. Van alle gepubliceerde delen uit de NTA 8112-reeks zijn de normatieve tekstdelen overgenomen en samengevoegd. Dit zijn:

- NTA 8112-1 'Kantoorgebouwen'

- NTA 8112-2 'Onderwijsgebouwen'

- NTA 8112-3 'Kinderopvanggebouwen'

- NTA 8112-4 'Gebouwen met een publieksfunctie'

- NTA 8112-5 'Gebouwen met een logiesfunctie'

- NTA 8112-6 'Gezondheidszorggebouwen'

Daarnaast zijn er drie delen in de NTA 8112-reeks die niet meer apart zullen verschijnen:

- NTA 8112-7 'Industriegebouwen'

- NTA 8112-8 'Cellen en cellengebouwen'

- NTA 8112-9 'Ontruimingshandleiding en ontruimingskaart voor niet-vergunningplichtige bouwwerken'

Bron: NEN, 04-09-2009

Brandveiligheid bij opslag gevaarlijke stoffen slecht op orde - 09-09-2009

De brandveiligheid bij de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen laat vaak te wensen over. Dat concludeert de VROM-Inspectie uit een onderzoek naar opslaglocaties van bestrijdingsmiddelen, afvalstoffen, verven en lakken en andere chemische producten. Het gaat op veel vlakken mis.

Het gaat op veel vlakken mis en de VROM-Inspectie constateert dan ook dat betrokken partijen - gemeenten, provincies, bedrijven en private inspectie-instellingen - gezamenlijk moeten zorgen voor een betere beheersing van de risico's bij brand. Daarvoor zijn inmiddels afspraken gemaakt.

De VROM-Inspectie onderzocht 58 opslaglocaties in het hele land. Het onderzoek was gericht op bedrijven die meer dan tienduizend kilo verpakte gevaarlijke stoffen opslaan en waar het hoogste beschermingsniveau geldt. Dergelijke opslagen moeten niet alleen beschikken over een automatische brandblusinstallatie. Ook onderhoud en periodieke inspecties moeten goed zijn geregeld en moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Bij het overgrote deel van de onderzochte opslagen was de milieuvergunning onvoldoende van kwaliteit. Zonder een goede vergunning is controle en handhaving moeilijk. Duidelijke uitgangspunten voor het ontwerp van de brandbeveiligingsinstallatie en een goedkeurend inspectierapport vóórdat een opslag in gebruik wordt genomen, bleken vaak te ontbreken. Ook de periodieke inspecties na ingebruikname zijn regelmatig onder de maat.

Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de vergunningeisen. Zij controleren onvoldoende en treden niet op als zaken bij inspecties niet op orde blijken te zijn. Zo bleken zes opslagen in bedrijf, terwijl de brandveiligheidsinstallatie was afgekeurd, zonder dat daartegen werd opgetreden. De VROM-Inspectie trof bij 14 van de 58 opslaglocaties daadwerkelijk onveilige situaties aan.

De VROM-Inspectie heeft de verantwoordelijke provincies en gemeenten verzocht handhavend op te treden en waar nodig vergunningen aan te passen.

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn acties afgesproken om de situatie te verbeteren. Eind dit jaar wordt de voortgang besproken en worden indien nodig nieuwe acties afgesproken.

In 2010 zal de VROM-Inspectie controles uitvoeren om na te gaan of de acties tot het gewenste effect hebben geleid.

Bron: VROM, 25-08-2009

Verbeterde versie VCA 2008/05 op komst - 10-07-2009

De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid werkt momenteel aan het aanpassen van de meest recente versie van de VCA norm. Het gaat om versie 2008/05. Op de site wordt aangegeven dat het College van Deskundigen momenteel druk bezig is met het verbeteren van de vorig jaar uitgebrachte norm.

De handleiding voor VCA 2008/05 is nog altijd niet beschikbaar, de voorlopige versie zal binnenkort te downloaden zijn via de site van de VCA. De handleiding zal ook aangepast worden aan de aangepaste VCA 2008/05. De SSVV verwacht dat de handleiding in oktober 2009 beschikbaar is. In het nieuwsbericht wordt niks vermeld over de te verwachten verbeteringen.

Bron: www.vca.nl, 10-07-2009

ISO 14001 van belang bij duurzaam inkopen - 10-06-2009

De rijksoverheid gaat vanaf 2010 voor 100% duurzaam inkopen. Ook gemeenten, provincies en waterschappen zullen vanaf volgend jaar op grote schaal duurzaamheidscriteria hanteren bij het inkopen van goederen en diensten.

In opdracht van het ministerie van VROM heeft SenterNovem voor meer dan 80 verschillende productcategorieën duurzaamheidscriteria ontwikkeld. Bij werken of diensten (bijvoorbeeld leveren van drukwerk, groenvoorziening of openbaar vervoer) worden zogenoemde geschiktheidseisen aan de leveranciers gesteld, waaronder in veel gevallen het hebben van een milieumanagementsysteem. Een ISO 14001-certificaat wordt dan genoemd als een mogelijkheid om aan te tonen dat aan die geschiktheidseis wordt voldaan. Daarmee wordt het hebben van een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001 een pluspunt voor veel bedrijven die leveren aan de overheid.

Sowieso biedt ISO 14001 een goede systematiek om aantoonbaar de impact op het milieu te beheersen en te verminderen. Het gaat daarbij niet alleen om de milieu-effecten verbonden aan de eigen bedrijfsactiviteiten, maar ook degene die gekoppeld zijn aan producten en diensten die worden geleverd. Daarmee is ISO 14001 een bewijs van goed milieumanagement en verantwoorde ketenzorg.

Bron: NEN, 08-06-2009

Ongevallen maken steigerinspecties nodig - 10-06-2009

Bij het werk op en aan steigers gebeuren 350 ongevallen per jaar, waarvan drie met dodelijke afloop. Vanwege de grote risico's controleert de Arbeidsinspectie tot 1 november dit jaar op 450 locaties de opbouw en het gebruik van steigers. Het is voor het eerst dat de inspecteurs de veiligheid van louter grotere steigers onder de loep nemen.

Het verzuim door ongevallen is bij steigerbouwers 13 procent. De meeste ongevallen gebeuren doordat mensen van de steiger vallen. Ook is het werk bij de montage van steigers belastend doordat zware onderdelen bijvoorbeeld knielend of boven het hoofd worden getild.

De Arbeidsinspectie controleert onder meer of steigers op een veilige manier worden gemonteerd. Dit mag alleen gebeuren door werknemers die hiervoor zijn opgeleid. Zij moeten vooraf de sterkte en stabiliteit berekenen en een steigertekening of montageschema opstellen. De inspecteurs letten verder op het gebruik van montageleuningen om te voorkomen dat de steigerbouwers vallen. En ze bekijken of hekken bij bouwliften goed op de steiger aansluiten.

De Arbeidsinspectie controleert bovendien het gebruik van steigers. Deze mogen bijvoorbeeld niet zwaarder worden belast dan het gewicht waarvoor zij zijn opgebouwd. En veranderingen aan de steiger mogen uitsluitend door deskundigen worden uitgevoerd.

De inspecteurs controleren onder meer aan de hand van de Richtlijn Steigers. Deze is kort geleden opgesteld door de werkgeversorganisaties in de branche. De richtlijn geeft veiligheidseisen voor het ontwerp, bouw en gebruik van steigers. Bij het ongeval in de Amercentrale stortte een steiger in en kwamen vijf mensen om het leven.

Bij de inspecties zal het vooral gaan om omvangrijke bouwprojecten met hoge steigers, waarop vaak tientallen bouwvakkers tegelijkertijd werken. Hier gebeuren ook de meeste ongevallen. Eerder dit jaar controleerde de Arbeidsinspectie in binnensteden het werk op rolsteigers: verrolbare steigers voor kleinere projecten.

Bron: Ministerie van SZW, 08-06-2009

Nieuwe regels voor de arbeidstijden personenchauffeurs - 10-06-2009

Personenchauffeurs die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor één persoon rijden, krijgen de mogelijkheid om van nieuwe, ruimere regels voor arbeidstijden gebruik te maken. Om dit mogelijk te maken zal het Arbeidstijdenbesluit worden gewijzigd.

De chauffeurs kunnen door de wijziging gedurende één week beschikbaar zijn en zijn de andere week vrij, het zogenaamde week op/week af-rooster. Hun werkgevers kunnen deze roosters alleen invoeren als ze dit in de CAO of met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben afgesproken. Ook de chauffeurs die het aangaat geven de voorkeur aan dit week op/week af-rooster. De regeling is niet bedoeld voor zogenoemde "poolchauffeurs", of personenchauffeurs die bijvoorbeeld gehandicapten vervoeren.

Het besluit wordt binnenkort in het Staatsblad gepubliceerd en treedt dan in werking.

Bron: Ministerie van SZW, 05-06-2009

Autoschadebedrijven werken onveilig - 10-06-2009

Het is slecht gesteld met de werkomstandigheden in bedrijven die autoschade herstellen. Maatregelen om werknemers te beschermen tegen gevaarlijke stoffen blijven vaak uit en de veiligheid van machines is onder de maat.

Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie bij bijna de helft van de 1.600 Nederlandse schadeherstel-bedrijven. In meer dan de helft van de inspecties was iets mis. In 18 gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat het werk werd stilgelegd. Ruim 130 keer moesten de inspecteurs verbetermaatregelen afdwingen en ze deelden ruim 550 waarschuwingen uit.

De inspecteurs troffen zo'n driehonderd situaties aan waarbij onverantwoord werd omgaan met gevaarlijke stoffen. Het gaat bijvoorbeeld om gebruik van onveilige lakken, ontvetters en schoonmaakmiddelen (niet op waterbasis maar met gevaarlijke oplosmiddelen). De inspecteurs stuitten verder op gevaarlijke elektrische installaties, ondeugdelijke ventilatie en afzuiging, afgesloten nooduitgangen en gebrekkige brandblussers. Ook blijkt slechts een op de vijf bedrijven op de hoogte van de regels om explosies te voorkomen.

Een kwart van de overtredingen had te maken met gebreken aan machines en gereedschap. Die worden niet regelmatig gekeurd of waren slecht onderhouden, waardoor bijvoorbeeld een hefbrug spontaan naar beneden kon komen. Werknemers werkten met onveilige machines, waarbij de bewegende delen niet waren afgeschermd. Ook kwam de inspectie instabiele trappen tegen wankele magazijnstellingen.

Voorafgaand aan de controles had de Arbeidsinspectie onder alle bedrijven een brochure verspreid met informatie over de belangrijkste risico's en hoe de Arbeidsinspectie daarop inspecteert. De brancheorganisatie Focwa heeft inmiddels beloofd op allerlei manieren aandacht te schenken aan de problemen in de sector. De Arbeidsinspectie houdt de vinger aan de pols. Gezien de resultaten zullen op korte termijn opnieuw inspecties worden uitgevoerd.

Bron: Ministerie van SZW, 03-06-2009

Uitzendkrachten lopen grotere kans op ongeluk - 27-05-2009

Uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs lopen een grotere kans op een ongeluk op het werk. Dat komt doordat zij onervaren zijn en vaak ook geen goede instructie krijgen over hoe ze het werk veilig kunnen doen. Daarom gaat de Arbeidsinspectie dit jaar speciaal controleren op de werkomstandigheden van uitzendkrachten en stagiairs.

In 2007 was 15 procent van de dodelijke slachtoffers en 17 procent van de mensen die op het werk ernstig gewond raakten een uitzendkracht of gedetacheerde. In totaal maakt die groep slechts 6 procent uit van de beroepsbevolking. Ongelukken ontstaan vaak door verkeerd gebruik van machines en slechte veiligheidsvoorzieningen. De achterliggende oorzaak is de gebrekkige voorlichting over wat er mis kan gaan en hoe dat te voorkomen. Ook moeten de bedrijven beter toezicht houden op de uitvoering van het werk door de uitzendkrachten en stagiairs. De kans op ongelukken vermindert naarmate de ervaring toeneemt. Dat maakt vooral jeugdige stagiairs tot een kwetsbare groep.

De inspecteurs gaan tot het eind van het jaar op bezoek bij zo'n vijfhonderd bedrijven waar uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers of stagiairs werken. Ze zullen controleren of deze werknemers goede instructies krijgen over veilig werken en of het bedrijf daarop ook toeziet. Bij overtredingen pakt de Arbeidsinspectie het bedrijf zelf aan, maar ook het uitzendbureau. Beide zijn er namelijk voor verantwoordelijk dat uitgeleende werknemers veilig en gezond kunnen werken. Als de werkomstandigheden van stagiairs niet in orde zijn, spreekt de Arbeidsinspectie de school aan op zijn verantwoordelijkheid.

Bron: Ministerie van SZW, 27-05-2009

Veilig omgaan met gegaste containers nog geen gemeengoed - 27-05-2009

De Arbeidsinspectie concludeert dat het 'nog lang geen gemeengoed is' om risico's bij het openen van gegaste containers te beheersen. In 2008 zijn 405 bedrijven die zeecontainers ontvangen en openen bezocht. Slechts 15% (62 bedrijven) leefde de Arbowet goed na. Bij 85% (343) werd een handhavingstraject ingezet.

Bij de hercontrole bleek 95% van de bedrijven aan de eisen te voldoen en de voorschriften goed na te leven. Bedrijven waar gewerkt wordt met gegaste containers, beschermen vaak uit onwetendheid hun personeel onvoldoende tegen het inademen van gevaarlijke stoffen. Tegen de overige 5% bedrijven, die ook bij het tweede (controle)bezoek de onderzoeksverplichting en/of beheersmaatregelen niet getroffen hadden, is proces-verbaal opgemaakt.

De focus van de inspecties richtte zich op het beheersen van de risico's die kunnen optreden bij het onbeheerst openen van containers door het ontvangende bedrijf. Bij deze inspecties lag de nadruk op de aanwezigheid en de toepassing van relevante procedures om de risico's van de containers met stoffen op een goede manier te beoordelen, te onderzoeken en te beheersen.

Uit de inspectieresultaten kan geconcludeerd worden dat het voorkomen en beheersen van het risico om te worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen nog lang geen gemeengoed is. Weliswaar is de naleving van de Arbowet licht verbeterd ten opzichte van inspecties in 2005, maar de mate waarin geeft reden tot zorg.

Bron: website Arboportaal, 25-05-2009

Machinerichtlijn en nieuwe normen hydrauliek - 27-05-2009

Zowel de huidige als de nieuwe Machinerichtlijn stelt eisen aan de hydrauliek, met verwijzing naar Europese normen. Aan het eind van het jaar, als de nieuwe Machinerichtlijn van kracht wordt, worden diverse normen vervangen door internationale normen.

De huidige Machinerichtlijn (98/37 EG) stelt fundamentele eisen ten aanzien van veiligheid en gezondheid aan 'technische systemen', ofwel machines. Deze werden al geformuleerd in de straks ingetrokken norm NEN-EN 954. Deze norm wordt eind dit jaar vervangen door de wereldwijd geldende NEN-EN-ISO 13849 (deel 1 en deel 2). In beide normen worden de veiligheidsgerelateerde onderdelen van besturingssystemen beschreven, onafhankelijk van de soort energie die wordt gebruikt. Die energie kan dus elektrisch, mechanisch en pneumatisch, maar ook hydraulisch zijn.

Hydraulische schakelingen kunnen nu nog worden ingedeeld in de risicocategorieën 1 tot en met 4. De risicocategorie is primair afhankelijk van de ernst van het voorzienbare letsel, de frequentie van de blootstelling aan gevaar en de mogelijkheid tot het afwenden van gevaar. Het gaat hier om risico voor mens of dier, niet om het risico van beschadiging van de machine zelf.

Voor hydrauliek dienen de eisen in NEN-EN 982 te worden gerespecteerd. Hierin worden veiligheidsvoorschriften voor hydraulische systemen beschreven.

Bron: website Arboportaal, 19-05-2009

Arbeidsinspectie controleert oorverdovend werk in disco's - 18-05-2009

De Arbeidsinspectie controleert de komende maanden of discotheken hun personeel voldoende beschermen tegen overmatig lawaai. Barmedewerkers, glazenophalers, beveiligingspersoneel en dj's die vaak in harde muziek werken, lopen een groot risico op onherstelbare gehoorschade.

Gehoorproblemen ontwikkelen zich meestal langzaam en als het gehoor eenmaal is beschadigd, komt het niet meer goed. Omdat er in discotheken vooral jongeren werken, is het effect van gehoorschade extra groot: zij hebben er hun leven lang nog last van. Slechthorendheid en oorsuizingen hebben negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven.

De inspecteurs controleren of er afspraken zijn over het maximale geluidsniveau in de zaal. Ook kijken ze of de bar goed is afgescheiden van de dansvloer, zodat het personeel kan werken in ruimtes waar de herrie minder is. De werkgever moet zijn personeel gehoorbeschermers geven die het geluid in het oor terugbrengen tot maximaal 80 decibel en erop toezien dat medewerkers deze ook dragen. Ander inspectiepunt is voorlichting: Van belang is dat het personeel goede informatie krijgt over de gevaren van lawaai en hoe ze moeten voorkomen dat ze doof worden.

Eerder onderzoek van de Arbeidsinspectie wees uit dat discotheken weinig structurele aandacht besteden aan goede arbeidsomstandigheden. Sinds 2007 heeft de horecabranche een arbocatalogus met afspraken over gezond en veilig werken. Specifieke maatregelen tegen overmatig geluid in disco's staan daar niet in. Wel biedt de schaalvergroting in de discothekensector meer mogelijkheden om werknemers te beschermen tegen schadelijke herrie. In een grotere discotheek kan bijvoorbeeld voor het barpersoneel makkelijker een ruimte gemaakt worden waar het geluidsniveau lager is dan op de dansvloer.

Bron: Ministerie van SZW, 18-05-2009

Bliksemactie tegen gevaarlijke steigers - 16-04-2009

De Arbeidsinspectie houdt de komende twee weken een bliksemactie in de bouw.

De inspecteurs controleren dan ongeveer 300 bouwplaatsen in verschillende binnensteden. Ze letten daarbij vooral op veilig gebruik van mobiele steigers (rolsteigers). Overtreders krijgen bij ernstig (val)gevaar direct een boete.

De bouw is koploper als het gaat om ongelukken op het werk. Vallen is één van de belangrijkste oorzaken, vaak met ernstige verwondingen tot gevolg of zelfs met dodelijke afloop. Boosdoener is vaak het verkeerd gebruik van steigers, ladders en trappen. Tijdens de bliksemactie let de inspectie vooral op verrijdbare steigers. Deze worden regelmatig gebruikt bij verbouwingen, renovaties of onderhoudswerk, omdat ze snel opgebouwd kunnen worden, licht van gewicht zijn en eenvoudig te verplaatsen. Juist daardoor vallen ze ook gemakkelijk om. Deskundig gebruik is essentieel: gedegen montage, stevige leuningen, een goede borging tegen wegrollen en voorkomen van

overbelasting.

Bij vergelijkbare bliksemacties in 2006 en 2008 deelde de inspectie bij elkaar zo'n 100 boetes uit voor verkeerd gebruik van steigers, ladders en trappen. In 300 gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat het werk moest worden stilgelegd.

Bron: Ministerie van SZW, 14-04-2009

Bedrijven kunnen deeltijd WW aanvragen - 06-04-2009

Bedrijven kunnen deeltijd-WW aanvragen. Werkgevers kunnen door deeltijd-WW werknemers behouden, die ze door de crisis anders zouden moeten ontslaan. De regeling is bedoeld voor bedrijven die voldoende gezond zijn om door de crisis heen te komen, ondanks een tijdelijk tekort aan omzet en orders. Veel bedrijven hebben de behoefte om gespecialiseerde vakkrachten te behouden voor als in de toekomst de vraag weer aantrekt.

De werknemers blijven gedurende de deeltijd-WW in dienst bij de werkgever. De werknemers hoeven tijdens de deeltijd-WW niet te solliciteren of een reïntegratietraject te volgen. Tijdens de deeltijd-WW verbruiken werknemers opgebouwde WW-rechten. Zij bouwen over de gewerkte uren nieuwe rechten op.

De werkgevers kunnen voor hun werknemers deeltijd-WW aanvragen na instemming van de vakbonden of een andere vertegenwoordiging van werknemers (afhankelijk van het aantal werknemers). Meningsverschillen kunnen worden gemeld bij een door de minister in te stellen meldpunt. Deeltijd-WW wordt in eerste instantie toegekend voor drie maanden, werkgevers kunnen vervolgens twee keer een verlenging met zes maanden aanvragen. De werkgever dient met de werknemersvertegenwoordiging afspraken te maken over scholing en detachering tijdens de periode van deeltijd-WW.

Het is de bedoeling dat de werknemer na afloop van de deeltijd-WW weer volledig gaat werken bij zijn werkgever. Als de werkgever hem toch tijdens de periode van deeltijd-WW ontslaat, moet de werkgever het Uitvoeringinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) de helft van de betaalde werkloosheidsuitkering terugbetalen. Dat is ook het geval als de werkgever de werknemer binnen een bepaalde periode na afloop van de deeltijd-WW ontslaat.

De regeling deeltijd-WW is 2 april 2009 gepubliceerd in de Staatscourant en staat op de site www.szw.nl. Bedrijven kunnen de benodigde formulieren binnenkort downloaden van de site www.uwv.nl.

De deeltijd-WW komt in de plaats van de bijzondere regeling voor werktijdverkorting, die op 21 maart 2009 is afgelopen.

Bron: Ministerie van SZW, 02-02-2009

Bestratingswerk gebeurt steeds vaker machinaal - 06-04-2009

Bestratingswerk gebeurt steeds vaker met machines in plaats van met de hand. Toch is dat nog lang niet altijd het geval, onder andere door gebrek aan kennis of slechte organisatie van het werk. Ook doet ruim de helft van de gecontroleerde gemeenten te weinig om te stimuleren dat stratenmakers hun werk veilig en gezond kunnen doen.

Dit constateert de Arbeidsinspectie na 585 controles op een kleine vierhonderd locaties waar stratenmakers aan het werk waren, bij 100 gemeenten en 50 aannemers. Het gebruik van machines is sterk gegroeid. Dat is goed nieuws voor stratenmakers, want handmatig straten is lichamelijk zwaar en leidt voor ongeveer een derde van de werknemers tot klachten aan rug, schouders en knieën.

Ondanks de positieve ontwikkeling was bij ruim de helft van de inspecties iets mis. Vooral lichamelijke overbelasting blijft een probleem. Voor een deel moeten stratenmakers zelf meer doen om het werk gezond te houden. Zo blijkt dat zij lang niet altijd gebruik maken van beschikbare hulpmiddelen om zware tegels of stoepranden te tillen. Ook de bescherming tegen inademing van het kankerverwekkende kwartsstof laten ze regelmatig achterwege. Gemakzucht is hier de boosdoener. Toch signaleerden de inspecteurs een verbetering als het gaat om blootstelling aan kwartsstof.

De regel is dat oppervlaktes groter dan 1.500 vierkante meter met een machine bestraat moeten worden.

In 166 situaties gebeurde dit niet. Hiervoor golden verschillende redenen, bijvoorbeeld dat het ontwerp of de materiaalkeuze machinale bestrating in de weg stonden, dat het bestek het niet voorschreef of er geen machine beschikbaar was. Regelmatig ontstond discussie tussen de inspecteurs en de aannemer of het bestratingsbedrijf, waarbij de uitvoerders niet op de hoogte bleken van de technische mogelijkheden. Verspreiding van kennis en betere instructies zijn dus nodig.

De inspecteurs troffen geen voorschriften meer aan waarin stond dat het werk met de hand moest gebeuren. Dat is winst ten opzichte van een paar jaar geleden. Aan de andere kant zijn veel gemeenten nog te passief, vindt de Arbeidsinspectie. Gemeenten moeten zorgen dat in de voorbereiding al rekening wordt gehouden met de arbeidsomstandigheden in de uitvoering. Dat gebeurt vaak niet. Het ontwerp en de keuze van stenen of tegels is bijvoorbeeld niet afgestemd op machinale bestrating, de verkeerde pakketten stenen worden besteld of het schort aan de organisatie van het werk.

De Arbeidsinspectie blijft de komende jaren verbeteringen in de branche stimuleren. Door bedrijven te ondersteunen en voorlichting te geven, maar ook door te blijven inspecteren op naleving van de regels.

Bron: Ministerie van SZW, 18-03-2009

Arbodienst aansprakelijk voor verkeerd reïntegratieadvies - 18-03-2009

Dat een onjuist advies over de reïntegratie voor alle betrokkenen - werknemer, werkgever, bedrijfsarts en arbodienst - verstrekkende gevolgen kan hebben blijkt, uit een uitspraak van de Rechtbank Utrecht.

Een bedrijfsarts laat aan een werkgever per brief weten een werknemer volledig arbeidsongeschikt te achten. Later blijkt dat dit onjuist is, omdat de arts ten onrechte informatie uit een eigen, eerdere brief gebruikte.

Uit het eigen actuele oordeel van de bedrijfsarts blijkt echter dat de werknemer had kunnen starten met aangepaste werkzaamheden. Bij het oordeel over de WIA-aanvraag legt het UWV de werkgever een loonsanctie op van 52 weken. De werkgever heeft volgens het UWV niet aan zijn reïntegratie-inspanningen voldaan. De arbodienst erkent slechts voor een gedeelte aansprakelijk te zijn voor de door de werkgever geleden schade en beroept zich op een exoneratiebeding uit de overeengekomen algemene voorwaarden.

De Rechtbank Utrecht oordeelde dat het beroep van de arbodienst op een exoneratiebeding naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bij dit oordeel heeft de rechtbank geoordeeld dat de fout van de bedrijfarts - het kopiëren van een eerder gegeven advies - als grove schuld valt aan te merken. Daarbij nam de rechtbank ook mee dat de werkgever juist een deskundige inschakelt om hem te informeren over de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, de verregaande gevolgen voor de werkgever en de eenvoud waarmee de fout van de bedrijfsarts kon worden voorkomen.

Bron: NEN, 06-03-2008

Bedrijf beboet na dodelijk arbeidsongeval - 18-03-2009

De rechtbank in Den Bosch heeft onlangs een bedrijf een boete van € 55.000 opgelegd in verband met een arbeidsongeval, waarbij een werknemer om het leven kwam. Het bedrijf erkende dat het nalatig was geweest rond de veiligheid in het bedrijf en nam daarmee zijn verantwoordelijkheid voor de dood van een 31-jarige werknemer.

Op 13 juni 2007 kwam een operator om het leven in de fabriek. Hij raakte bekneld tussen een richtpers, bedoeld om krukassen recht te maken, en de grijper die de krukas automatisch transporteert naar een volgende bewerking. Er bleek veel mis te zijn in de fabriek. De machine moest automatisch stilvallen als iemand via een deur naar het hart van het apparaat liep, maar die beveiliging bleek omzeild. Dat gebeurde al jaren omdat de machine door een softwarefout niet goed was af te stellen als deze stil stond. Alleen bij veiligheidsonderzoeken werd de beveiliging even teruggeplaatst. Het was niet duidelijk of medewerkers wisten dat er normaal gesproken geen beveiliging was.

De interne Arbodienst had er al minstens drie keer over gerapporteerd, maar actie bleef uit omdat de technische dienst zich door tijdgebrek richtte op machines die stilstonden en het productieproces in gevaar brachten. Voor het fatale ongeval ging het al een paar keer bijna mis.

De beveiliging is inmiddels verbeterd en niet meer zomaar te verwijderen, de instructie van werknemers is verbeterd en voortaan is veiligheid in plaats van de productie leidend voor de snelheid waarmee reparaties worden uitgevoerd.

De officier van justitie zag in dat het bedrijf een goede weg is ingeslagen, maar stelde tegelijkertijd vast dat al die maatregelen al eerder genomen hadden kunnen en moeten worden. Uit een risicoanalyse was immers gebleken dat er bij een ongeluk met de machine onherstelbaar letsel kon ontstaan.

Bron: NEN, 06-03-2008

Havenwerkers doen veel te zwaar werk - 18-03-2009

Bij ruim een derde van de ondernemingen die handmatig lading overslaan in zeehavens, is sprake van forse lichamelijke overbelasting. Ongeveer de helft van de overslagbedrijven neemt geen of onvoldoende maatregelen om zwaar werk lichter te maken. De Arbeidsinspectie bezocht 134 bedrijven. Bij vijftig hiervan stuitten de inspecteurs op 69 overtredingen. Deze resultaten geven een goed beeld van de situatie in de branche.

Bij de overslag van stukgoed werden de meeste overtredingen geconstateerd en is de situatie 'onder de maat'. Extra belastend zijn bijvoorbeeld de situaties waar werknemers onderdeks gebukt moeten werken, waar ze ingevroren vis sjouwen in de vrieskou, of waar het tempo hoog ligt in geval van stukloon.

Ook in de containeroverslag werd veel lichamelijke overbelasting geconstateerd. Het handmatig vastzetten en losmaken van containers (sjorren) op het dek is zwaar werk, aangezien sjorstangen soms tussen de 20 en 25 kilo wegen. Ook belastend, onder meer door de vaak ongemakkelijke werkhouding, is het vast- en losmaken van de twistlocks. Dat zijn de verbindingsstukken om containers op elkaar vast te zetten. Bij het handmatig in- en uitpakken van containers (stuffen en strippen) wordt vaak te zwaar en te hoog getild.

Ernstig noemt de Arbeidsinspectie de gevallen waarin bedrijven hun eigen werknemers beschermen door het zware werk af te wentelen op ingehuurd personeel of de buitenlandse bemanning.

De Arbeidsinspectie trof ook goede praktijken aan. De containerkantelaar van een bedrijf in Amsterdam stort containers met balen cacao leeg op een lopende band. Aan het einde van de band vallen de balen op een pallet. Voorheen tilde iedere werknemer ongeveer vijftig ton per dag, in balen van 65 kilo.

Een ander bedrijf had voor veertig euro een hefboom laten maken om zware verwarmingsspiralen makkelijker te kunnen verplaatsen. Hoog tillen is soms eenvoudig te voorkomen met een opstap of verhoging (bordes).

Zulke oplossingen worden echter te weinig gebruikt, omdat in de havens de overtuiging leeft dat het werk nu eenmaal zwaar is en dat daar niets aan te doen valt. Ook heerst een machomentaliteit bij werknemers. De Arbeidsinspectie heeft de sector opgeroepen actief op zoek te gaan naar oplossingen. Inmiddels hebben meerdere werkgevers daarvoor een gespecialiseerd bureau in de arm genomen. Ook de komende jaren blijft de inspectiedienst controleren.

Bron: Ministerie van SZW, 18-03-2009

Arbeidsinspectie kondigt inspecties aan bij funderingsbedrijven - 18-02-2009

In de periode april - mei 2009 volgt een nieuw inspectieproject alleen gericht op funderingsbedrijven.

Het gaat om een zogenaamde 'verkennende inspectie' Hiermee wordt min of meer bedoeld dat men niet in de eerste plaats komt kijken om te handhaven (wat in voorkomend geval overigens toch wel zal worden gedaan!), maar om te bekijken hoe wordt omgegaan met de veiligheid en gezondheid.

Als speerpunten worden in dit verband genoemd:

1) begaanbaarheid

2) geluid

3) machineveiligheid – o.a. keuringen

4) verontreinigde grond

5) dieselemissie – welke maatregelen zijn genomen?

Er worden in die periode op 150 locaties inspectiebezoeken gebracht, een grote kans dus dat veel projecten van funderingsbedrijven zullen worden geïnspecteerd.

Bron: NVAF, 06-02-2009

Arbeidsinspectie: te veel ongelukken met heftrucks - 18-02-2009

Er gebeuren nog steeds te veel aanrijdingen en ongevallen met heftrucks. Per jaar komen gemiddeld 200 meldingen van ernstige ongevallen bij de Arbeidsinspectie binnen. Het aantal gemiddeld dodelijke slachtoffers ligt al enige jaren op vijf per jaar en elk jaar melden zich 1700 slachtoffers op de spoedeisende hulp na een ongeval met een heftruck. De Arbeidsinspectie start een grootschalig project om het aantal ongevallen te verminderen. Daarbij zal er ook op gelet worden of heftruckchauffeurs in strijd met de regels andere mensen op de heftruck mee laten rijden.

De Arbeidsinspectie wil voorts het gebruik van elektrische heftrucks bevorderen om de dieseluitstoot in binnenruimten te verminderen. Tot eind 2009 wordt op grote schaal geïnspecteerd in magazijnen waar met heftrucks en magazijnstellingen wordt gewerkt. De inspecties worden het gehele jaar uitgevoerd en vinden vooral plaats in de sector logistiek zoals in magazijnen, distributiecentra en groothandels.

De afgelopen jaren zijn ondanks inspanningen van de Arbeidsinspectie en andere betrokken partijen de ongevalcijfers, ongeveer 200 meldingen per jaar, niet veranderd. Ongevallen met heftrucks zit in de top-4 van oorzaken van ongevallen op de werkvloer met als gevolg grote gezondheidsschade voor werknemers. De Arbeidsinspectie streeft ernaar het aantal ongevallen sterk te verminderen.

Bron: Ministerie van SZW, 11-02-2009

Gemeenten achterop bij uitvoeren asbestregels - 06-02-2009

Een groot aantal gemeenten (57%) schiet nog steeds tekort bij het beperken van de risico's bij de sloop van asbest. Dat blijkt uit onderzoek van de VROM-Inspectie in veertig gemeenten.

Asbest moet zorgvuldig door gespecialiseerde bedrijven worden verwijderd uit bouwwerken voordat deze gesloopt

worden. Om dit af te dwingen is een goede sloopvergunning essentieel.

Zonder actuele bouwverordening en goede sloopvergunningen is het moeilijk goed toezicht te houden. Dat veroorzaakt ernstige risico's voor milieu en gezondheid, omdat malafide bedrijven precies weten welke gemeenten geen of onvoldoende toezicht uitoefenen.

De VROM-Inspectie heeft het toezicht op de naleving van asbesttaken door de gemeenten geïntensiveerd, nadat uit onderzoek in 2007 bleek dat de meeste onderzochte gemeenten hun asbesttaken niet goed uitvoerden.

De taak van de gemeente is in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 flink vereenvoudigd. Maar pas een derde van de gemeenten heeft het aanvraagformulier voor een sloopvergunning aangepast aan dat nieuwe besluit.

Bron: VROM 06-02-2009

Herziening CROW publicatie 132: Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd [grond]water - 06-02-2009

Per 1 januari 2009 is de CROW publicatie 132 herzien zal volledig in werking treden per 13 april 2009.

In deze publicatie wordt aandacht besteed aan veiligheids- en gezondheidsaspecten bij het werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. Deze publicatie is bedoeld voor iedereen die hier - op welke wijze dan ook - beroepsmatig mee in aanraking komt. Onder het 'werken in of met' wordt ook verstaan het vervoeren, bergen, storten van grond, het milieutechnisch bodemonderzoek dat aan elke daadwerkelijke activiteit

met verontreinigde grond en/of verontreinigd grondwater voorafgaat en de beheerfase.

Een belangrijk uitgangspunt in de publicatie is 'het risico gestuurd werken'.

Maatregelen om blootstelling te voorkomen worden hierdoor gestuurd op het werkelijke blootstellingrisico, waarbij schijnveiligheid zoveel mogelijk wordt tegengegaan.

Op de website www.crow.nl/publicatie132 is meer informatie te vinden. Tevens is hier een berekeningsmodule

opgenomen waarmee de veiligheidsklasse kan worden berekend.

Bron: CROW 06-02-2009

Ruzie over ZZP'er in arbocatalogus - 06-02-2009

De afbouwsector heeft het ministerie van SZW gedreigd om de arbocatalogus niet te tekenen. Reden is de weigering van het ministerie om ook zelfstandigen onder arbocatalogi te laten vallen.

De afbouwsector voorziet een doemscenario waarbij er op bouwplaatsen twee soorten vaklieden rondlopen: werknemers die zich aan arboregels moeten houden en ZZP'ers die dat niet hoeven. Ook de rest van de bouwbranche maakt zich daar zorgen over.

Zo'n onderscheid is om meerdere redenen niet goed. Ten eerste kan het concurrentievervalsend werken. Bovendien wordt het voor de Arbeidsinspectie moeilijk om de regels te handhaven. Ten slotte dreigt het gevaar dat die Arbeidsinspectie de ingehuurde ZZP'ers voor de Arbowet wel als werknemers beschouwt, ook al hebben ze van de Belastingdienst een Arbeidsverklaring winst uit onderneming. Dat maakt het ook voor ZZP'ers zelf en voor uitvoerders lastig.

Dit geschil moet snel uit de wereld zijn, want met ingang van 1 januari 2010 treedt het nieuwe arbobeleid in werking. Daarbij worden de arbocatalogi leidend voor de arbeidsomstandigheden op de bouwplaats en dus ook voor de Arbeidsinspectie.

Bron: Tijdschrift Arbo 02-02-2009

Bijgewerkte lijst gevaarlijke stoffen - 06-02-2009

In de Staatscourant van 15 januari 2009 heeft het ministerie van SZW de bijgewerkte lijst gepubliceerd met kankerverwekkende, mutagene en reprotoxische stoffen. Het overzicht wordt gebruikt voor de classificatie en etikettering van gevaarlijke stoffen.

De lijst is uitgebreider dan voorheen. Vooral het aantal nikkelverbindingen is toegenomen. Dat is een gevolg van de uitbreiding van de Europese lijst via de 31e aanpassing van de stoffenrichtlijn 67/548/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen.

De lees- en doorzoekbaarheid is ten opzichte van eerdere edities sterk verbeterd. Dat komt doordat de nieuwe lijst een samenvoeging is (met verwijzingen naar elkaar) van de oorspronkelijk drie aparte lijsten. Bovendien geeft hij de mogelijkheid om op CAS-nummer en stofnaam te zoeken.

De lijst zal binnenkort te downloaden zijn via www.overheid.nl.

Bron: Tijdschrift Arbo 29-01-2009

Tweede Kamer bezorgd over arbocatalogi - 03-02-2009

Een meerderheid van de Tweede Kamer maakt zich zorgen over het geringe aantal afspraken dat werkgevers maken met hun werknemers over veilig en gezond werken.

Vanaf 2010 moeten gedetailleerde regels over arbeidsomstandigheden in de Arbowet worden vervangen door onderling tussen werkgevers en werknemers gemaakte afspraken in zogeheten arbocatalogi. In de Tweede Kamer maakt men zich zorgen over de totstandkoming van deze arbocatalogi.

Door het schrappen van gedetailleerde regels komt de Arbeidsinspectie met lege handen te staan om bij controle en handhaving.

Minister Donner stelde de Kamer gerust en antwoordde dat hij de druk op de ketel wenst te houden. Hij wijst erop dat werkgevers en sectoren die hun arbocatalogus niet op orde hebben straks te maken krijgen met een strengere beoordeling van de Arbeidsinspectie. De minister verwacht dat eind 2009 70 tot 80 procent van de arbocatalogi tot stand zal zijn gekomen. Tot nu toe zijn er nog maar 27 arbocatalogi goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Daarmee valt nu nog maar 16 procent van de werknemers onder een arbocatalogus.

Nieuwe machinerichtlijn - Gevolgen voor de werkvloer - 03-02-2009

De meerderheid van alle arbeidsmiddelen in de Nederlandse ondernemingen voldoet niet aan de eisen!

Op 29 juni 2009 wordt de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG van kracht. Na de overgangstermijn moeten alle machines en productielijnen voldoen aan de nieuwe eisen.

De Arbeidsinspectie handhaaft streng als het gaat om machineveiligheid.

Bedrijven aansprakelijk bij werken met niet-gecertificeerde uitzendbureaus - 03-02-2009

Bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus kunnen door uitzendkrachten aansprakelijk gesteld worden voor het betalen van het wettelijk minimumloon en vakantiegeld. Dit staat in een wetsvoorstel dat een volgende stap in de strijd tegen malafide uitzendbureaus is.

De uitzendkracht kan in de toekomst kiezen wie hij aansprakelijk stelt als een niet-gecertificeerd uitzendbureau hem niet of onvoldoende betaalt. De uitzendkracht kan het loon opeisen bij het uitzendbureau of bij het bedrijf dat hem via het uitzendbureau heeft ingehuurd. Nu kan de uitzendkracht het loon alleen opeisen bij een uitzendbureau en zijn bedrijven die zaken doen met malafide uitzendbureaus niet aansprakelijk. Bij een bedrijf kan de uitzendkracht het loon ter hoogte van maximaal het minimumloon en vakantiegeld eisen.

Bedrijven krijgen door de aansprakelijkheid meer belang bij het werken met een gecertificeerd uitzendbureau. Uitzendkrachten kunnen die bedrijven niet aansprakelijk stellen als het uitzendbureau niet het loon betaalt of onvoldoende betaalt. Uitzendbureaus krijgen er meer belang bij zich te laten certificeren omdat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om met hen zaken te doen.

Uitzendbureaus moeten zich zoals alle ondernemingen in Nederland bij de Kamers van Koophandel registeren. Overheidsinstanties als de Belastingdienst worden verplicht de Kamers van Koophandel te melden als zij merken dat een uitzendbureau niet of niet juist is geregistreerd. De Kamers van Koophandel geven op hun beurt de informatie over geregistreerde uitzendbureaus wekelijks door aan de Stichting Normering Arbeid (SNA). Deze stichting kan uitzendbureaus benaderen om het certificaat (NEN 4400-1) aan te vragen. Deze norm stelt eisen aan de naleving van essentiële wet- en regelgeving. Zo'n certificaat geeft aan dat het uitzendbureau zich onderwerpt aan een systeem van periodieke keuring. De gecertificeerde uitzendbureaus komen in het register van de SNA, dat bedrijven online kunnen inzien, zodat die bij twijfel kunnen nagaan of zij te maken hebben met een bonafide uitzendbureau.

Het kabinet wil de registratie van uitzendbureaus bij de Kamers van Koophandel verder verbeteren, met name het gebruik van de informatie daaruit. De Arbeidsinspectie en de Belastingdienst kunnen informatie over niet-geregistreerde of niet-gecertificeerde uitzendbureaus gebruiken.

Bron: Ministerie van SZW, 30-12-2008

Nieuwe commissie overdrukfiltersystemen (OFS) - 26-01-2009

Hoewel overdrukfiltersystemen worden ingezet bij werkzaamheden in gevaarlijke omstandigheden, blijken minimale veiligheidseisen voor deze systemen te ontbreken.

In de praktijk leidt dit soms tot zorgwekkende situaties. Belanghebbenden hebben daarom besloten een normcommissie op te richten voor de ontwikkeling van een norm voor overdrukfiltersystemen (OFS). Vanuit de markt, voornamelijk de OFS-leveranciers en -eindgebruikers, is er dringend behoefte aan een norm met duidelijke en eenduidige afspraken.

Gefilterde lucht

Een overdrukfiltersysteem zorgt voor een gezonde ademlucht en comfortabele werkomgeving. Door het inblazen van gefilterde omgevingslucht wordt een overdruk in een werkruimte tot stand gebracht, met als resultaat dat het binnendringen van verontreinigde lucht van buitenaf wordt voorkomen.

Een OFS is een samengesteld systeem waarbij elke component afzonderlijk van invloed is op de functionaliteit en effectiviteit van het systeem. Kenmerkend voor een overdrukfiltersysteem is de opbouw uit doorgaans diverse componenten zoals filterunit, filters, motorventilator, aansluit- en bevestigingsconstructie naar de cabine, elektrische aansturing en controle- en detectieapparatuur.

Toepassingsgebied

De norm voor OFS wordt opgesteld voor een breed toepassingsgebied. Overdrukfiltersystemen worden gebruikt op onder meer bouwmachines, land- en bosbouwmachines, vrachtwagencombinaties en schepen. De norm zal eisen en beproevingsmethoden bevatten, en procedures beschrijven voor de onderwerpen ontwerp & techniek, installatie, en gebruik en onderhoud. Het toepassingsgebied heeft betrekking op werkruimtes waar een overdruk gerealiseerd wordt van minimaal 100 Pa en maximaal 300 Pa. OFS in gebouwen worden op deze manier uitgesloten van de norm.

Normen en richtlijnen

De normcommissie OFS vertegenwoordigt een brede belanghebbendengroep van systeem- , filter- en machineproducenten, eindgebruikers, belangenorganisaties van eindgebruikers, kennis- en onderzoeksinstanties en wetgevende- en controlerende instanties. De relevante Europese normering en diverse Europese richtlijnen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de norm. De norm OFS zal over een jaar gereed zijn.

Bron: NEN, 04-12-2008


Copyright © 2024 - Rodenburg & Van der Hoeven | Arbonormen | Kwaliteitsnormen | Milieunormen