RVDH LOGO

Contactgegevens

Fresiastraat 14
2071 NV  Santpoort-Noord
Telefoon: 023 - 536 44 36

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuwe versie NEN-EN-ISO 9001:2008 gepubliceerd - 12-12-2008

ISO heeft onlangs de nieuwe ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen' gepubliceerd. ISO 9001:2008 is de vierde editie van de norm, die voor het eerst in 1987 is gepubliceerd.

ISO 9001 is in al die jaren een wereldwijde benchmark geworden voor bedrijven die zekerheid willen geven over hun vermogen om aan kwaliteitseisen te voldoen en hun klanttevredenheid te verhogen.

Het doel van de nieuwe ISO 9001:2008 is om normeisen te verduidelijken en betere afstemming met de ISO-norm voor milieumanagement mogelijk te maken. Alle bedrijven die een ISO 9001-certificaat bezitten, behoren op de hoogte te zijn van de veranderingen in de norm ten opzichte van ISO 9001:2000.

Er worden geen nieuwe eisen gesteld, maar toch zullen veel bedrijven te maken krijgen met de consequenties van de veranderingen in de norm bij het onderhoud van hun certificaat.

Bron: NEN, 20-11-2008


Geen vrij werknemersverkeer voor Bulgaren en Roemenen - 12-12-2008

Nederland voert geen vrij verkeer van werknemers in met Bulgarije en Roemenië. Dat betekent dat werkgevers een tewerkstellingsvergunning moeten blijven aanvragen als ze werknemers uit deze landen in dienst willen nemen.

Het valt nog niet te voorspellen hoe de economie zich verder gaat ontwikkelen en welke gevolgen dit heeft voor de werkgelegenheid. Daarom is besloten de grenzen op dit moment niet open te stellen voor Bulgaarse en Roemeense werknemers. De problemen met malafide uitzendbureaus worden opgelost. Daartoe dient het kabinet binnenkort het wetsvoorstel Inlenersaansprakelijkheid in bij de Tweede Kamer, dat regelt dat bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Bron: Ministerie van SZW, 28-11-2008


Farbo-regeling wordt afgeschaft - 12-12-2008

De Farbo-regeling wordt afgeschaft. Op grond van die regeling konden ondernemers subsidie krijgen voor de aanschaf van apparaten die de blootstelling van werknemers aan lawaai, gevaarlijke stoffen of lichamelijke belasting beperken.

Aanvragen voor de Farbo-regeling kunnen tot 1 april 2009 worden ingediend, zolang het budget toereikend is. Reden voor afschaffing is dat de stimuleringsregeling weinig effectief is gebleken. Zo'n 70 procent van de werkgevers zou de apparaten ook zonder subsidie hebben aangeschaft. Bovendien kwam het geld maar in een beperkt aantal sectoren terecht. Uit oogpunt van doelmatige besteding van overheidsmiddelen wordt dit niet als verantwoord beschouwd. Bovendien past een dergelijke regeling niet meer in het huidige arbobeleid, waarin werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor gezonde werkomstandigheden. Het geld dat hiermee bespaard wordt, gaat naar onderzoek naar arbeidsrisico's.

In Nederland worden, vergeleken met andere Europese landen, ook in zware sectoren als bouw en industrie minder lichamelijke risico's gerapporteerd door werknemers. Daarnaast hebben werknemers relatief veel mogelijkheden om het werk zelf te regelen en om zich te ontwikkelen. Op één punt scoort ons land slechter dan elders in de EU: Nederlandse werknemers, vooral in de zorg en welzijn, onderwijs en overheid hebben vaker te maken met lichamelijk geweld of discriminatie. Het kabinet ondersteunt werkgevers en werknemers in de publieke sector om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan.

Bron: Ministerie van SZW, 24-11-2008


Te weinig aandacht voor arbo medewerkers buitendienst - 12-12-2008

Driekwart van de onderzochte overheidsorganisaties leeft de Arbowet niet goed na voor zijn medewerkers in de buitendienst. Zij hebben vaak niet genoeg oog voor de arbeidsomstandigheden van onder meer milieu-inspecteurs, parkeerwachters, rioolwerkers en rattenbestrijders.

Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie bij 148 gemeenten, vijf provincies, elf waterschappen en zes diensten van Rijkswaterstaat. Bij 75 procent van deze organisaties zijn een of meer overtredingen geconstateerd. Van echte misstanden was geen sprake. Meestal kon worden volstaan met een waarschuwing of een eis. Overigens geven de inspecties een goed beeld van de naleving van de Arbowet voor medewerkers in de buitendienst.

De buitendienstmedewerkers lopen uiteenlopende risico's, zoals bedreiging door het publiek, onveilige machines, valgevaar bij het onderhoud aan bruggen en sluizen en zwaar tillen bij het opruimen van kadavers.

De meeste overtredingen betroffen het ontbreken van maatregelen om agressie en geweld te voorkomen. Tegelijkertijd neemt de agressie tegen mensen met een publieke taak toe. Dit is een verontrustende ontwikkeling. Gemeenten en provincies nemen daarnaast onvoldoende maatregelen tegen biologische agentia, die bijvoorbeeld bij ongediertebestrijders en rioolwerkers de ziekten van Lyme en Weil kunnen veroorzaken. Het belangrijkste probleem bij de waterschappen is dat wordt gewerkt met machines zonder veiligheidsvoorzieningen en ondeugdelijke constructies.

De Arbeidsinspectie vindt de matige naleving van de Arbowet zorgwekkend. Ze gaat met de sectoren bespreken hoe zij meer aandacht gaan besteden aan de arborisico's in de buitendienst en hoe zij hierover voorlichting zullen geven. Dat is van belang omdat diensten vaak niet stilstaan bij de risico's van het werk of ze niet kennen. De gesprekken zullen plaatsvinden met Rijkswaterstaat, waterschappen en vertegenwoordigers van provincies en gemeenten. Over enkele jaren controleert de Arbeidsinspectie opnieuw: zijn er maatregelen genomen die hebben geleid tot verbetering?

Bron: Ministerie van SZW, 17-11-2008


Werk in koelcel op fruitbedrijf vaak gevaarlijk - 10-11-2008

Veel fruittelers nemen onverantwoorde risico's bij het werken in koelcellen voor de opslag van producten. Dat is gebleken uit verkennende inspecties van de Arbeidsinspectie.

Aanleiding voor de controles was een ongeval in de lente van vorig jaar, waarbij twee werknemers van een fruitteeltbedrijf door verstikking om het leven kwamen. Meer dan de helft van de zestien bezochte bedrijven hebben de zaken niet op orde, zo concludeert de Arbeidsinspectie. Zo waren de meeste bewaarcellen niet op slot. Bij het nemen van monsters namen telers te weinig veiligheidsmaatregelen. In vijf gevallen waren de tekortkomingen zo ernstig dat de Arbeidsinspectie overging tot een stillegging. Er mocht niet worden gewerkt tot het bedrijf veiligheidsmaatregelen had genomen.

Fruitsoorten als appels en peren worden na de oogst opgeslagen in koelcellen waarin het zuurstofgehalte kunstmatig verlaagd is om de rijping van het fruit stop te zetten. Daardoor heerst in de cellen een atmosfeer waarin mensen niet kunnen overleven. Eén ademteug is al genoeg om het bewustzijn te verliezen. Dit gebeurt zonder waarschuwing vooraf, zodat mensen zich niet op tijd in veiligheid kunnen brengen. Zuurstofarme lucht is ook reukloos. Zonder hulp overlijdt het slachtoffer binnen twee minuten. Incidenten hebben dan ook vaak een fatale afloop.

Twee Poolse werknemers overleden vorig jaar april in een bewaarcel. Een van hen ging de cel binnen door een luik in het plafond, waarschijnlijk om wat appels te pakken. Toen deze man maar niet terugkwam, ging de ander kijken wat er aan de hand was. Hij zag zijn collega in de cel liggen en probeerde hem te helpen. Daarbij kwam hij eveneens om het leven. Sinds 2002 zijn nog drie soortgelijke dodelijke ongevallen gebeurd.

Daarom gelden strenge regels voor het werken met dit soort bewaarcellen. Zo moeten alle deuren en andere toegangsopeningen op slot zitten, zodat mensen die er niets te zoeken hebben, niet naar binnen kunnen. Niemand mag de cellen binnen zolang het zuurstofgehalte niet op een normaal peil is gebracht. Telers nemen regelmatig monsters van het opgeslagen fruit om de kwaliteit te controleren. Hierbij zijn veiligheidsmaatregelen nodig om ongelukken door een tekort aan zuurstof te voorkomen.

Bron: Ministerie van SZW, 10-11-2008


Asbestinventarisatie SC-540 - 10-11-2008

Per 1 juli 2008 zijn de regels voor het uitvoeren van asbestinventarisaties gewijzigd.

Voor de aanvraag van een sloopvergunning is een asbestinventarisatie verplicht gesteld. Een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf mag in de regel geen asbest verwijderen indien voorafgaand aan de verwijdering geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal is uitgevoerd en zolang de bevindingen nog niet in een inventarisatierapport zijn vastgelegd.

Hierop bestaan een aantal uitzonderingen zoals :

- gebouwen of installaties die na 1 januari 1994 zijn vervaardigd,

- pakkingen en leidingen behorend bij het ondergrondse openbare net.

Tevens kunnen particulieren zelf bij < 35 m2 hechtgebonden geschroefd plaatmateriaal of niet gelijmd vloerzijl verwijderen.

Waar dient de opdrachtgever op te letten?

De asbestinventarisatie dient te worden uitgevoerd door een SC-540 gecertificeerd bedrijf. Deze zijn te vinden op de website van Ascert - het Centraal College van Asbest Certificering.

Er wordt onderscheid gemaakt in 2 typen inventarisaties:

- Type A-onderzoek: dit onderzoek wordt uitgevoerd voor het geheel of gedeeltelijk slopen van een bouwwerk waarvoor een sloopvergunning is vereist, of voor een bouwkundig eenheid die als asbestverdacht wordt aangemerkt. De inventarisatie vindt enkel plaats met gebruik van handgereedschap.

- Type B-onderzoek: dit onderzoek vindt plaats wanneer een redelijk vermoeden bestaat van niet-direct waarneembare aanwezigheid van asbest-'verborgen asbestbronnen' (het asbestmateriaal bevindt zich bijvoorbeeld onder een vaste vloer of in wanddelen). Dit onderzoek is een destructief onderzoek dat tijdens de sloop plaats vindt door saneerder en het inventarisatiebureau.

- Type 0-onderzoek: dit onderzoek wordt uitgevoerd wanneer uitsluitend een risico-onderzoek behoeft te worden uitgevoerd. Dit onderzoek is niet toereikend om asbesthoudend materiaal te laten verwijderen!

Inhoud asbestinventarisatierapport:

· de asbestbronnen met bijbehorende foto's,

· van iedere bron een materiaalanalyse uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium,

· het analyse verslag is een onderdeel van het asbestinventarisatierapport,

· per bron wordt de risicoklasse vermeld waaronder de asbest verwijderd dient te worden.

Risicoklassen:

- Risicoklasse 1: de asbestsanering behoeft niet door een SC-530 gecertificeerd verwijderingsbedrijf te worden uitgevoerd,

- Risicoklasse 2: de asbestsanering dient door een SC-530 gecertificeerd verwijderingsbedrijf te worden uitgevoerd,

- Risicoklasse 3: idem als risicoklasse 2 echter de verwijdering vindt onder een zwaarder regiem plaats.

Wanneer een asbestverwijdering plaats vindt op basis van een verouderd asbestinventarisatierapport (opgesteld o.b.v. de BRL 5052), dienen geactualiseerd te worden met de risicoklasse.

Een asbestinventarisatie is in principe 3 jaar geldig. Na 3 jaar dient nader te worden bekeken of er actualisering noodzakelijk is.

Bron: BME nieuwsbrief, november 2008

Bouwvakkers onderschatten gevaren kankerverwekkend stof - 10-11-2008

In de bouw worden veel te weinig maatregelen genomen om werknemers te beschermen tegen het inademen van kwartsstof. Werkgevers en werknemers zijn onvoldoende doordrongen van de gevaren. Inademen van kwartsstof kan op termijn leiden tot ernstige longziekten als stoflongen en kanker. Kwartsstof is een zeer fijn stof dat vrijkomt bij verschillende bouwwerkzaamheden, zoals zagen, slijpen of schuren van baksteen, natuursteen of gasbeton.

Bij controles bleek op twee derde van de geïnspecteerde 467 bouwplaatsen niks of te weinig te gebeuren tegen kwartsstof. Onwetendheid was een belangrijke oorzaak. En dat terwijl er in de branche de afgelopen jaren veel actie is ondernomen om de risico's van dit ziekmakende stof onder de aandacht te brengen en te verminderen. Werkgevers en bouwvakkers zijn voorgelicht over de gevaren en hoe die te voorkomen. Er is apparatuur ontwikkeld voor het zagen of slijpen van steen die het stof afzuigt of vermengt met water, waardoor het neerslaat. Als dat niet kan of te weinig bescherming biedt, is er adembescherming met speciale filters die inademen van het stof tegengaan.

In de praktijk blijken deze hulpmiddelen vaak niet te worden gebruikt. De meest voorkomende overtreding was het vegen van een ruwe betonvloer. Daarbij komt veel kwartsstof vrij. Het schoonmaken van zo'n vloer moet daarom met een industriële stofzuiger gebeuren. De inspecteurs moesten 95 keer het werk stilleggen omdat de situatie uiterst schadelijk was.

Alle maatregelen die tot nu toe zijn genomen, hebben onvoldoende effect gehad. Daarom zal er een nieuwe campagne gestart worden om werkgevers en werknemers ervan te overtuigen dat kwartsstof levensgevaarlijk is. De effecten doen zich pas op langere termijn voor, maar zijn onomkeerbaar. De campagne zou duidelijk moeten maken waar de gevaren precies zitten en hoe die te voorkomen zijn. Ondertussen blijft de Arbeidsinspectie ook actief controleren.

Bron: Ministerie van SZW, 31-10-2008


Erkenning landelijk erkend examenbureau Hét Examen B.V. ingetrokken - 10-11-2008

Op 27 augustus 2008 is de erkenning van Hét Examen B.V. als Examencentrum VCA door ECABO opgeschort.

Aanleiding hiervoor was dat ten onrechte certificaten Basisveiligheid (VCA) werden verstrekt.

Dit betekent dat Hét Examen B.V. niet langer meer bevoegd is VCA-examens af te nemen, dan wel om VCA-diploma's te verstrekken.

Naast het intrekken van de erkenning van Het Examen B.V. wordt op dit moment bekeken welke kandidaten mogelijk op onrechtmatige gronden hun diploma hebben verkregen met als onvermijdelijk gevolg dat hun vermelding in het Centraal Diploma Register ongedaan zal moeten worden gemaakt. Voor deze kandidaten zal een voorziening worden getroffen. Binnenkort wordt u nader hierover via de website van de VCA Examenbank geïnformeerd; www.vcaexamenbank.nl.

Bron: Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), 24-10-2008


Nieuwe VCA versie 2008/05 - 15-10-2008

Inmiddels heeft Rodenburg & Van der Hoeven voor een klant het eerste VCA-systeem geactualiseerd aan de nieuwe VCA versie. Afgelopen week heeft de documentatiebeoordeling volgens de nieuwe norm plaatsgevonden waarbij geconstateerd werd dat alles conform de nieuwe VCA versie was. De eerste certificering volgens de nieuwe VCA versie zal voor eind oktober plaatsvinden.

Bron: RvdH, 15-10-2008


Overgangsregeling van VCA versie 2004/04 naar versie 2008/05 - 15-10-2008

Per 01-10-2008 is een herziene versie van de VCA verschenen.

De nieuwe versie 2008/05 zal de versie 2004/04 gaan vervangen. Hiervoor geldt de volgende overgangsregeling:

· Vanaf 01-11-2008 worden alle nieuwe contracten voor VCA-certificatie gebaseerd op de nieuwe versie 2008/05.

· Organisaties die vóór 01-11-2008 een contract voor VCA-certificatie hebben afgesloten kunnen kiezen of ze tegen de oude of de nieuwe versie gecertificeerd willen worden.

· Na 01-05-2009 worden geen certificaten volgens de versie 2004/04 verstrekt.

· Tussentijdse audits worden altijd afgehandeld op basis van de VCA-versie die bij de initiële audit cq. de (her-) certificeringsaudit was gehanteerd.

· Uitbreiding van de scope (de activiteiten zoals die op het certificaat staan waarvoor de organisatie is gecertificeerd) kan na 01-05-2009 alleen worden verleend op basis van versie 2008/05.

Voor het nieuwe certificatieschema "VCA petrochemie" zal nog een aanbeveling verschijnen voor de implementatietermijn.

Bron: TÜV Nederland, 07-10-2008


Kappers doen te weinig tegen rugklachten en eczeem - 15-10-2008

Bij driekwart van de kappersopleidingen en ruim tweederde van de kapsalons is onvoldoende bescherming tegen lichamelijke overbelasting en schadelijke stoffen. Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie bij 436 salons en opleidingen.

Ruim een derde van de kappers kampt met RSI- en rugklachten. Ongeveer een op de vijf heeft last van handeczeem door de schadelijke ingrediënten in producten als permanentvloeistoffen en blondeermiddelen. Deze klachten zijn belangrijke oorzaken van ziekteverzuim. Kapperseczeem is bovendien een van de meest voorkomende beroepsziekten. Deze aandoening kan niet altijd worden genezen, waardoor kappers hun werk niet meer kunnen doen.

Dat vooral opleidingen onder de maat scoren, vindt de Arbeidsinspectie zorgwekkend. Zij trof onder meer verouderd meubilair aan en de wasbakken voldeden bijna nooit. Om de arbeidsomstandigheden in de branche te verbeteren is het juist zaak dat leerlingen het goede voorbeeld krijgen.

In veel salons zijn de werkplekken niet goed ingericht. Stoelen, wasbakken en kappersfietsen (een zadel op wieltjes) voldoen vaak niet aan de eisen om gezond te kunnen werken. Of de kapper heeft onvoldoende bewegingsruimte rondom de klant, zodat die zich in bochten moet wringen of ver moet reiken om zijn werk te doen. Ook draaien veel kappers de pinksteun van hun schaar, omdat ze niet gewend zijn hiermee te werken. Deze steun vermindert de spierspanning in handen en polsen en helpt daardoor RSI te voorkomen.

Haarverf en blondeermiddelen worden vaak klaargemaakt op de plek waar kappers ook hun boterham eten en koffie drinken. Dit zou moeten gebeuren in een aparte chemiehoek. Veel kappers dragen ringen, terwijl is bewezen dat dit eczeem in de hand werkt. Ook worden vaak geen of de verkeerde handschoenen gebruikt. Werkgevers zouden veel strenger moeten zijn als het op maatregelen aankomt; nu laten ze te veel aan hun medewerkers zelf over.

De Arbeidsinspectie overlegt binnenkort met de branche over de uitkomsten. Zij verwacht dat de kappersbranche, die in het verleden voortvarend aandacht vroeg voor arbeidsomstandigheden, de handschoen zal oppakken om de situatie te verbeteren. De opleidingsinstituten en kapsalons krijgen de komende jaren opnieuw bezoek van de Arbeidsinspectie. Dan wordt onder meer gekeken of kappers hun werknemers en leerlingen beter instrueren hoe ze veilig en gezond moeten werken.

Bron: Ministerie van SZW, 13-10-2008


VCA versie 2008/05 is beschikbaar ! - 30-09-2008

Het heeft even geduurd, maar de nieuwste norm van de VCA is eindelijk beschikbaar. De norm VCA 2008/05 is te bestellen via de site van de SSVV of via deze link.

Of de norm nu ook al certificeerbaar is, is niet vermeld.

Bron: Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), 30-09-2008

Veiligheid van spoorbaanwerkers verbeterd - 30-09-2008

De veiligheid van het werk van baanwerkers aan het spoor is verbeterd. Vooral het risico op een aanrijding met een trein is verminderd. Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie tussen oktober 2007 en mei 2008. Bij minder dan 5 procent van de controles was de situatie zo gevaarlijk dat het werk moest worden stilgelegd. In 2002 lag dit percentage op 40.

Het beroep van baanwerker is een van de gevaarlijkste van Nederland. Het risico op een dodelijk ongeval is hoog. En als het mis gaat is het meteen ernstig: de impact van een aanrijding met een trein is nu eenmaal groot. Gevaarlijke situaties ontstaan vooral als tijdens het werk aan het spoor de treinen blijven rijden. Daarom hebben ProRail en aannemers regels opgesteld voor veilig onderhoud. De inspecteurs constateren dat deze tot verbeteringen hebben geleid. Wel hebben zij de indruk dat aannemers de grenzen van de regels opzoeken. Waar de inspecteurs onveilige situaties aantroffen speelden haast, gemakzucht en onvoorziene omstandigheden een rol, waardoor de baanwerkers terugvielen op oude onveilige routines.

Terwijl de sector serieus aandacht geeft aan vermindering van het aanrijdgevaar, is weinig tot geen aandacht voor andere ongezonde werkomstandigheden. Zo tillen baanwerkers geregeld te zware lasten, zoals ladderwagens en contragewichten van slagbomen. Ook komt het voor dat baanwerkers tegels en banden zagen of ballast bewerken zonder adembescherming. Daarbij komt kwartsstof vrij. Blootstelling aan kwartsstof kan op termijn leiden tot ernstige longziekten als stoflongen en kanker.

Doordat onderhoudswerk steeds vaker plaatsvindt als er geen treinen rijden en ProRail vertraging en uitval van treinen zo veel mogelijk probeert te voorkomen, verschuift het onderhoud naar de nacht en het weekend. Bij sommige aannemers moest de inspectie optreden omdat de baanwerkers meer dan 140 nachtdiensten per jaar draaiden of niet genoeg rust kregen tussen diensten. Te weinig rust is ongezond en kan tot gevaarlijke situaties leiden: een vermoeide baanwerker is minder zorgvuldig en alert. Aannemers zouden van elkaar kunnen leren hoe ze het werk het beste kunnen organiseren, denkt de Arbeidsinspectie.

Het werk voor baanwerkers kan nog veiliger worden als daar in het ontwerp van spoorlijnen meer rekening mee wordt gehouden, bijvoorbeeld door hekken tussen sporen te plannen. Zo is te voorkomen dat werknemers door een trein worden gegrepen als ze aan een naastgelegen spoor werken. Een andere ingreep is seinkasten op veilige afstand van de rails te plaatsen.

Bron: Ministerie van SZW, 30-09-2008


Beoordelingsrichtlijnen Groenkeur ter visie - 12-09-2008

Er wordt momenteel gewerkt aan een aangepaste versie van de beoordelingsrichtlijnen die onder de erkenningsregeling van Groenkeur vallen. De conceptversie is voor commentaar verspreid onder gecertificeerde bedrijven en adviseurs. Zij kunnen tot medio oktober reageren op deze versie.

Bron: Stichting Groenkeur, 12-09-2008

Bijna een op de vijf gecontroleerde schoonmaakbedrijven werkt met illegale werknemers - 09-09-2008

Bij bijna een op de vijf schoonmaakbedrijven die vorig jaar door de Arbeidsinspectie werden gecontroleerd was sprake van illegale arbeid. Dat is net zo veel als een paar jaar geleden. Het aantal controles van de Arbeidsinspectie is wel verdubbeld.

Ruim vijfhonderd schoonmaakbedrijven kregen bezoek van de Arbeidsinspectie. Het ging vooral om glazenwassers en om schoonmakers van gebouwen zoals kantoren, hotels en vakantieparken. In 18 procent van de inspecties was iets mis. De Arbeidsinspectie schreef 83 boetes uit voor een bedrag van ruim € 690.000. In achttien gevallen was er sprake van identiteitsfraude: werknemers met valse papieren of de papieren van iemand anders. Omdat de inspectie gericht controleert, zijn de cijfers niet representatief voor de hele branche.

Er is een verschuiving te zien in nationaliteit. Waar voorheen vooral Afrikanen zonder werkvergunning schoonmaakten, gaat het nu in bijna de helft van de gevallen om Bulgaren. Er is geen sprake van grote aantallen: van de 88 illegale werknemers kwamen er 38 uit Bulgarije. De Arbeidsinspectie kreeg signalen van bonafide glazenwassers dat de Bulgaren de markt verstoren met oneerlijke concurrentie. De inspectie houdt dit nauwlettend in de gaten. Dit jaar zijn er nieuwe controles, waarbij ook weer op betaling onder het wettelijk minimumloon wordt geïnspecteerd.

Bron: Ministerie van SZW, 09-09-2008


Bedrijven aansprakelijk bij werken met niet-gecertificeerde uitzendbureaus

Bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus kunnen door uitzendkrachten aansprakelijk gesteld worden voor het betalen van het wettelijk minimumloon en vakantiegeld. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Hirsch Ballin van Justitie om het Burgerlijk Wetboek daartoe te wijzigen. Met het voorstel zet het kabinet een volgende stap in de strijd tegen malafide uitzendbureaus.

De uitzendkracht kan in de toekomst kiezen wie hij aansprakelijk stelt als een niet-gecertificeerd uitzendbureau hem niet of onvoldoende betaalt. De uitzendkracht kan het loon opeisen bij het uitzendbureau of bij het bedrijf dat hem via het uitzendbureau heeft ingehuurd. Nu kan de uitzendkracht het loon alleen opeisen bij een uitzendbureau en zijn bedrijven die zaken doen met malafide uitzendbureaus niet aansprakelijk. Bij een bedrijf kan de uitzendkracht het loon ter hoogte van maximaal het minimumloon en vakantiegeld eisen.

Bedrijven krijgen door de aansprakelijkheid meer belang bij het werken met een gecertificeerd uitzendbureau. Uitzendkrachten kunnen die bedrijven niet aansprakelijk stellen als het uitzendbureau niet het loon betaalt of onvoldoende betaalt. Uitzendbureaus krijgen er meer belang bij zich te laten certificeren omdat het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om met hen zaken te doen.

Uitzendbureaus moeten zich zoals alle ondernemingen in Nederland bij de Kamers van Koophandel registeren. Overheidsinstanties als de Belastingdienst worden verplicht de Kamers van Koophandel te melden als zij merken dat een uitzendbureau niet of niet juist is geregistreerd. De Kamers van Koophandel geven op hun beurt de informatie over geregistreerde uitzendbureaus wekelijks door aan de Stichting Normering Arbeid (SNA). Deze stichting kan uitzendbureaus benaderen om het certificaat (NEN 4400-1) aan te vragen. Deze norm stelt eisen aan de naleving van essentiële wet- en regelgeving. Zo'n certificaat geeft aan dat het uitzendbureau zich onderwerpt aan een systeem van periodieke keuring. De gecertificeerde uitzendbureaus komen in het register van de SNA, dat bedrijven online kunnen inzien, zodat die bij twijfel kunnen nagaan of zij te maken hebben met een bonafide uitzendbureau.

Het kabinet wil de registratie van uitzendbureaus bij de Kamers van Koophandel verder verbeteren, met name het gebruik van de informatie daaruit. De Arbeidsinspectie en de Belastingdienst kunnen informatie over niet-geregistreerde of niet-gecertificeerde uitzendbureaus gebruiken bij hun risicoanalyse. De Arbeidsinspectie zal jaarlijks tenminste 350 controles uitvoeren in de uitzendsector. De Belastingdienst neemt de informatie mee in het toezichtsplan.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron: Ministerie van SZW, 29-08-2008


Onveilig werken op steigers en daken - 28-08-2008

Steigers en ladders

Bij 145 inspecties op bouwplaatsen was de situatie van steigers, ladders of trappen zo ernstig dat de inspecteurs het werk moesten stilleggen. Dit voorjaar bezocht de Arbeidsinspectie in twee weken tijd ruim 400 verbouwingen en renovaties in binnensteden. Onderwerp van de inspecties was valgevaar. Vallen van steigers en ladders is een van de belangrijkste oorzaken van ongelukken in de bouw. Vooral in de binnenstad vraagt ruimtegebrek soms om improviseren en dan wordt een steiger al snel vervangen door een onveilige hoge ladder. De inspecteurs keken bij panden waar bouwvakkers bezig waren met slopen, metselen, timmeren, stukadoren, schilderen, dakdekken of isoleren. Naast de 145 stilleggingen en 43 boetes deelden de inspecteurs ook 127 waarschuwingen uit. Eén werknemer kreeg een boete omdat hij onveilig werkte, terwijl er wel veiligheidsvoorzieningen waren verstrekt door de werkgever. De Arbeidsinspectie is dan ook van plan vaker dit soort bliksemacties te houden.

Veiligheid dakdekkers

Het werk van dakdekkers is riskant vanwege valgevaar, zwaar tillen en brandgevaar. In mei 2008 waren er nog drie dodelijke ongelukken bij bouwwerkzaamheden op daken. De komende maanden controleert de Arbeidsinspectie of dakdekkers veilig en gezond werken. De inspecteurs controleren of er bij dakwerkzaamheden voldoende beveiliging is tegen vallen. Ook kijken ze of de dakdekkers zware materialen zoals pakketten riet, dakpannen, golfplaten en isolatieplaten niet met de hand tillen, maar hiervoor mechanische hulpmiddelen gebruiken.

Gevaarlijke stoffen zijn ook een inspectiepunt: werknemers moeten worden beschermd tegen kankerverwekkend kwartsstof en gassen die vrijkomen bij teerwerkzaamheden. Verder besteedt de Arbeidsinspectie aandacht aan brandveiligheid: open vuur bij werkzaamheden.

Bron: NEN, 28-08-2008


Keurmerk mobiele telefonie? - 25-07-2008

De FNV pleit bij het kabinet voor een keurmerk voor mobieltjes. Toestellen die relatief weinig straling geven moeten een groen vignet krijgen en slechte toestellen krijgen een rood vignet. Zo kan het publiek bij aankoop van een nieuwe GSM in één oogopslag zien welk toestel het minst gevaarlijk is.

Volgens de FNV tonen steeds meer onderzoeken aan dat veelvuldig mobiel bellen schadelijk is voor de gezondheid. Onlangs stierven in een Belgisch onderzoek 16 van de 17 aan straling blootgestelde ratten aan een tumor. Ook een groot Europees onderzoek toonde aan dat DNA-structuren worden aangetast.

De FNV is niet tevreden over de manier waarop de Nederlandse overheid de bevolking voorlicht. Een Europese richtlijn uit 2000 verplicht de overheid daar al toe. Maar in Den Haag leeft dit nog niet.

In Duitsland heeft de overheid al een keurmerk voor mobiele telefoons ingevoerd. En de Franse regering heeft mobiele bellers in een officiële verklaring gewaarschuwd voor eventuele gezondheidsrisico's. Nederland heeft dus nog heel wat te doen.

Ook voor de werkgevers is een rol weggelegd. Veel werknemers hebben een mobiele telefoon van de zaak. Vooral medewerkers die lang en veel met een mobieltje bellen, zoals vertegenwoordigers, moeten door de werkgever op de risico's worden gewezen. De werkgever is verplicht om te voorkomen dat werknemers schade ondervinden van hun werkzaamheden, het zogeheten voorzorgsprincipe. Veel werknemers weten onvoldoende dat het mobieltje dragen in je borstzak dicht bij de hartstreek of in je broekzak, dicht bij de voortplantingsorganen, door fabrikanten wordt afgeraden.

Bron: FNV, 18-07-2008


Honderd slooplocaties direct gevaarlijk voor werknemer - 25-07-2008

De helft van de sloopbedrijven heeft voldoende aandacht voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Dat beweert de Arbeidsinspectie na controles van 400 slooplocaties van 276 bedrijven. Op 100 locaties legde de Arbeidsinspectie echter het werk stil vanwege direct gevaar voorde werknemers.

De afgelopen jaren is de sloopbranche professioneler geworden en zijn de arbeidsomstandigheden verbeterd, Maar een aantal sloopbedrijven blijft hierbij achter zodat hun werknemers nog onnodig blootgesteld worden aan risico's.

In 4 jaar tijd werden 132 ongevallen bij sloopwerkzaamheden geregistreerd met vaak botbreuken, amputaties en inwendig letsel tot gevolg. Ongelukken gebeuren vooral doordat slopers vallen, geraakt worden door instortend puin of bekneld raken. 60 keer trad de Arbeidsinspectie hiertegen op met waarschuwingen en boetes.

De risico's van werken met gevaarlijke stoffen nog onderschat. Asbest en kwartstof (beide kankerverwekkend) zijn het grootste probleem. Regelmatig begint de sloop van het gebouw voordat een gespecialiseerd bedrijf het asbest heeft verwijderd. De slopers halen dit dan zelf weg.

Hierbij speelt nalatigheid bij gemeenten een rol. Verschillende gemeenten geven een sloopvergunning af zonder naar de verplichte asbestinventarisatie te vragen. De Arbeidsinspectie overlegt hierover met de inspectie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) die verantwoordelijk is voor de toezicht op gemeenten.

Ook de bescherming van kwartsstof is nog onvoldoende. Als de sloop met de hand wordt gedaan of binnen plaatsvindt blijken slopers nog te veel te worden blootgesteld aan kwartsstof. Hulpmiddelen die de sloopbranche zelf ontwikkelde, zoals gereedschap met afzuiging of watertoevoer en apparatuur om te slopen met afstandsbediening, worden te weinig gebruikt.

De sloopbranche gaat een actieplan opstellen om kwartsstof aan te pakken. Ook gaat er een arbocatalogus met maatregelen komen om de sloop veilig te laten gebeuren.

Bron: blad Arbo, juni 2008

Overgangsregeling oude inventarisatie­rapporten van kracht per 02-07-2008 - 25-07-2008

Met ingang van 01-06-2008 is SC-540 van kracht. Het asbestinventarisatierapport is het eindproduct van het inventarisatieproces. De rapporten worden gebruikt ten behoeve van de vergunning­aanvraag, de werkvoorbereiding van een asbestverwijderingswerk of de asbestverwijdering. De verantwoordelijkheid voor de correctheid van de asbestinventarisatierapporten ligt bij de gecertificeerde asbestinventarisatiebureaus.

Alle asbestinventarisatierapporten die na 1 juni 2008 zijn opgesteld, dienen te voldoen aan SC-540. Daar wordt door diverse toezichthouders toezicht op gehouden. De certificatie-instellingen (CI's) beoordelen bij de inventarisatiebureaus de opgemaakte asbestinventarisatierapporten op basis van steekproef, maar ook bij asbestverwijderingsbedrijven tijdens de uitvoering van asbestverwijderingswerk. De CI's maken voor de locatiebezoeken voor asbestinventarisatie of -verwijdering gebruik van projectcontrolelijsten, van respectievelijk SC-542 en SC-532, waarin het asbestinventarisatie-rapport als aandachtspunt is opgenomen.

Vanwege de gewijzigde eisen aan het asbestinventarisatierapport zullen niet alle asbestinventarisatierapporten die nu in omloop zijn, aan de nu geldende eisen voldoen. Hierover is door het CCvD Asbest het volgend besluit genomen:

SC/WBr/08-100: "Overgangsregeling oude inventarisatie­rapporten".

Dit rapport is ook beschikbaar op www.ascert.nl onder Nieuwsbrieven. Het besluit zal ook opgenomen worden in het verzameldocument SC-100: CCvD interpretatie document SC-530 / SC-540.

Bron: Ascert, 02-07-2008

Bedrijven worden aansprakelijk bij werken met niet-gecertificeerde uitzendbureaus - 25-07-2008

Bedrijven die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus zullen aansprakelijk worden gesteld voor het betalen van het loon (niveau wettelijk minimumloon). Hiermee wordt gereageerd op voorstellen van de Algemene Bond van Uitzendbureaus (ABU) om niet-bonafide uitzendbureaus aan te pakken.

De ABU richt met haar voorstellen de pijlen vooral op de bedrijven die via uitzendbureaus mensen inhuren (inleners) en daarbij bewust zaken doen met niet-geregistreerde of niet -gecertificeerde bureaus.

Geregistreerde uitzendbureaus kunnen vrijwillig een certificaat aanvragen (NEN 4400-1). Deze norm stelt eisen aan de naleving van essentiële wet- en regelgeving. Zo'n certificaat bestaat sinds mei 2006 en geeft aan dat het uitzendbureau zich onderwerpt aan een systeem van periodieke keuring. De Stichting Normering Arbeid (SNA) kan gegevens van geregistreerde bedrijven die geen certificaat aanvragen of behalen, doorgeven aan de Belastingdienst en de Arbeidsinspectie. Die kunnen dan verdere stappen ondernemen zoals gerichte controles.

Nieuw is dat er een wetsvoorstel komt dat de uitzendkracht de mogelijkheid geeft om bedrijven die in zee gaan met niet-gecertificeerde uitzendbureaus aansprakelijk te stellen voor betaling van het loon (wettelijk minimumloon niveau). Nu is alleen het uitzendbureau aansprakelijk voor betaling van het loon.

De Belastingdienst kan inleners al aansprakelijk stellen voor niet betaalde loonheffing en omzetbelasting. In 2007 heeft de Belastingdienst in het kader van een landelijke actie 1000 inleners aansprakelijk gesteld die gebruik hebben gemaakt van 124 uitzendbureaus die failliet zijn gegaan. Het gaat om een totaalbedrag van 25 miljoen euro.

Het aantal gecertificeerde uitzendbureaus is fors gegroeid: van 1023 uitzendbureaus in 2007 naar 1503 maart 2008. Ondanks de groei van gecertificeerde bureaus, is het aantal niet-bonafide bureaus nog steeds groot. De ABU schat dat er momenteel 6000 van die uitzendbureaus zijn (in 2004 nog ruim 5000). De Vereniging Internationale Arbeidsbemiddeling (VIA) komt op 1500.

Bron: Ministerie van SZW, 18-06-2008

Werknemer weigert terecht veiligheidsregel te negeren

Een werkgever verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer die weigerde om een veiligheidsmaatregel te negeren. Hij had daartoe opdracht gekregen van zijn chef omdat die haast had. De kantonrechter te Utrecht gaf de werknemer gelijk.

De werknemer werkte al meer dan vijftien jaar op een sorteercentrum van TNT Post. Tijdens een nachtdienst in september 2007 wilde hij de gesorteerde post in een lorrie naar een klaarstaande vrachtwagen brengen. Omdat die vrachtwagen op het punt stond te vertrekken, verzocht zijn chef hem de kortere route tussen de sorteerkasten door te nemen, iets wat verboden is. De lorries mogen in het sorteercentrum alleen op de zogenoemde snelweg rijden. Op de straten tussen de sorteerkasten is het te gevaarlijk, omdat daar mensen werken.

In verband met deze veiligheidsregel weigerde de werknemer aan het verzoek te voldoen. Zijn chef wees hem erop dat hij dit als werkweigering beschouwde. Twee nachten later werd hem wegens een nieuwe spoedeisende situatie opnieuw gevraagd met de postkarren tussen de kasten te rijden. De man weigerde deze opdracht opnieuw en werd op non-actief gesteld. De werkgever verzocht om ontbinding van de arbeidsovereenkomst, daarbij verwijzend naar eerdere problemen.

De kantonrechter stelde vast dat de werknemer zich niet beriep op een subjectieve reden, maar op een door de werkgever zelf opgestelde regel die tot doel heeft de veiligheid van de werknemers te waarborgen. In beginsel is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om deze regel in te vullen, maar die vrijheid is niet onbegrensd. Juist als de werkdruk hoog is en de veiligheid in het gedrang kan komen, moet een werkgever de vastgestelde veiligheidsmaatregelen in acht blijven nemen en die niet afhankelijk laten worden van de voortgang van een bedrijfs- of productieproces. Dat de meeste mensen al naar huis waren, maakte de situatie er niet veiliger op. Het feit dat de leidinggevende voor de lorrie uit zou lopen om mensen uit de buurt te houden duidde erop dat er wel degelijk sprake was van een potentieel gevaarlijke situatie. Van de werkgever mag worden verwacht dat hij de bedrijfsprocessen zodanig structureert dat die kunnen worden uitgevoerd met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften. Dat betekent dat het ontbindingsverzoek wegens werkweigering wordt afgewezen.

Maar er is al vaker een conflict geweest en de werkgever heeft verklaard 'hoe dan ook' van de werknemer af te willen. De rechter kan dit niet anders opvatten dan als een diepgaande vertrouwensbreuk. De werkgever krijgt nog de gelegenheid het verzoek in te trekken. Zo niet, dan wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden.

Omdat het ontslag in overwegende mate niet aan de werknemer is te wijten, wordt de factor C uit de kantonrechterformule op C=2 bepaald. Dat komt neer op een bedrag van bijna 96.000 euro. Zie uitspraak kantonrechter

Bron: Arbo Unie 04-03-2008

VCA 2008/05 - 10-06-2008

Op korte termijn komt de nieuwste versie van de VCA norm uit, de VCA 2008/05. De conceptversie (final draft) is inmiddels bekend, maar het is mogelijk dat de norm op enkele punten nog zal wijzigen. Nieuw is het certificeringsniveau voor de petrochemie, een soort VCA***. Daarnaast doet de Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) zijn intrede. Wilt u meer weten over de nieuwe VCA norm ? Neem dan contact met ons op.

Bron: RvdH 10-06-2008

Machinaal straten - 25-04-2008

De Arbeidsinspectie eist dat nieuw straatwerk met een totaal oppervlak vanaf 1.500 m2 machinaal wordt aangelegd. De Arbeidsinspectie past de beleidsregel ook toe bij projecten waarin het straatwerk niet aaneengesloten is.

Aaneengesloten is echter geen criterium. Tot op heden werd in diverse publicaties vermeld dat het verbod op handmatig straten geldt voor werken met meer dan 1.500 m2 aaneengesloten nieuwe bestrating.

Het woord aaneengesloten komt niet voor in het persbericht van de Arbeidsinspectie en evenmin in de sectorbrochure. Recente klachten wijzen uit dat de Arbeidsinspectie geen rekening (meer) wenst te houden met de locatie(s) van het straatwerk. Alleen als het echt niet machinaal kan, staat de Arbeidsinspectie andere werkwijzen toe.

De verplichting tot het inzetten van bestratingsmachines geldt voorlopig nog niet voor herstraten.

De verplichtingen op een rijtje:

De Arbeidsinspectie controleert op de volgende verplichtingen:

1. het zoveel mogelijk vermijden of beperken van handmatig tillen;

2. straatstenen, zwaarder dan 4 kilo, moeten machinaal worden verwerkt;

3. nieuwe bestrating boven 1.500 m2 moet machinaal worden verwerkt;

4. tegels, zwaarder dan 9,5 kilo, mogen niet handmatig worden verwerkt;

5. 1 persoon mag maximaal 25 kilo handmatig tillen;

6. 2 personen mogen gezamenlijk maximaal 50 kilo tillen.

De Arbeidsinspectie verlangt dat zoveel mogelijk gebruik wordt maakt van machinale en mechanische hulpmiddelen. Ook in situaties dat aan de bovengenoemde grenzen wordt voldaan; kan de Arbeidsinspectie tot het oordeel komen dat te veel handmatig werk wordt gedaan.

De rol van de opdrachtgever:

De Arbeidsinspectie kijkt niet alleen naar de wijze waarop u werkt; maar ook naar de voorschriften die u van de opdrachtgever heeft gekregen. Opdrachtgevers mogen nooit impliciet of expliciet in een bestek aageven dat handmatig bestraat moet worden.

Ook moeten zij in hun bestekken specifiek aandacht besteden aan het gebruik van mechanische hulpmiddelen en aan machinaal straten. De Arbeidsinspectie heeft inmiddels tientallen gemeenten aangesproken op het gebrek aan aandacht voor de fysieke belasting van straatmakers. U kunt bijdragen aan de verbetering van bestekken door de aanbesteder/ opdrachtgever te vragen om hierover bepalingen op te nemen. Desgewenst kan Bouwend Nederland ingeschakeld worden om de opdrachtgever te benaderen.

De toekomst:

De Arbeidsinspectie rekent erop dat de invoering van de 1.500 m2 norm zal leiden tot een snelle verbetering van de techniek van bestratingsmachines en heeft aangekondigd dat de norm op termijn omlaag zal gaan en ook herstraatwerk zal omvatten.

Bron: Bouwend Nederland, 13-02-2008

Nieuwe voorstellen milieumanagementnormen - 21-04-2008

Binnen de internationale commissie voor milieumanagement (ISO/TC 207) zijn enkele voorstellen gedaan voor het ontwikkelen van nieuwe milieumanagementnormen.

Commissielid Japan heeft voorgesteld een richtlijn te ontwikkelen voor 'material flow cost accounting'. Die richtlijn is bedoeld als een hulpmiddel om het verbruik van materiaal en energie te optimaliseren. Dat gebeurt door materiaal- en energie(afval)stromen per eenheid product in kaart te brengen en de waarde (kosten) daarvan te bepalen.

Spanje heeft het voorstel een richtlijn te ontwikkelen voor ecodesign, als onderdeel van een milieumanagement-systeem. Aandacht voor milieuaspecten bij ontwerp van producten en processen is namelijk een onderbelicht punt bij veel bedrijven die ISO 14001 hebben geïmplementeerd. Daar valt dus nog milieuwinst te boeken en de richtlijn zou aansluiten bij initiatieven als de Integrated Product Policy, de richtlijn voor Energy Using Products met Europese eisen voor ecodesign.

Ten slotte overweegt de nieuwe subcommissie voor Greenhouse Gas Management een voorstel in te dienen voor kwantificering van broeikasgasemissies gekoppeld aan producten (met inbegrip van de supply chain); dit is vergelijkbaar met het begrip carbon footprint.

Bron: NEN, 18-04-2008

Herziening ISO 9004 in nieuwe fase - 21-04-2008

Begin dit jaar is de derde ontwerpconcept de NEN-EN-ISO ISO 9004 verschenen. Dit ontwerp heeft een nieuwe titel gekregen: Managing for success - A quality management approach.

De nieuwe versie van ISO 9004 verschijnt naar verwachting in het najaar van 2009. De richtlijn biedt organisaties handvatten om hun kwaliteitsmanagement zo vorm te geven dat het een goede basis vormt voor blijvend succesvol ondernemen.

Titel en reikwijdte

Managing for success - A quality management approach: Bij duurzaam succesvol of succesvol ondernemen blijft het zaak aandacht te geven aan de belangen van de sociale en ecologische omgeving. Daarbij zijn de belanghebbende partijen bijvoorbeeld: klanten, investeerders/aandeelhouders/eigenaren, mensen in de organisatie, leveranciers, partners en belangengroeperingen.

ISO 9004 in een notendop

De norm stelt dat om succes te bereiken en te behouden het management de kwaliteitsmanagementprincipes dient toe te passen om aan de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden te voldoen. De organisatie is daarbij afhankelijk van haar klanten, de samenwerking met haar leveranciers en haar medewerkers. Verder moet het management zich richten op de zakelijke omgeving en belanghebbende partijen, strategie, middelen, de processen die gericht zijn op tevredenheid van partijen, meten en analyseren van prestaties, het nemen van acties voor verbetering, innovatie en leren.

Onmisbaar daarbij is de set van self assessment tools. Twee daarvan zijn kort en krachtig. De eerste tool beschrijft zes aspecten van strategie op vijf succesniveaus. De tweede beschrijft de acht kwaliteitsmanagementprincipes, eveneens op vijf succesniveaus. Daarnaast is een er uitgebreide self assessment opgenomen, waarin alle paragrafen van ISO 9004 aan bod komen in niveaus van succes.

Nieuw normnummer?

De herziene ISO 9004 lijkt in weinig opzichten nog op de bestaande versie. Daarom zal nog worden besloten of de norm een ander nummer krijgt en of de bestaande ISO 9004 gehandhaafd wordt met alleen die aanpassingen die nodig zijn om de inhoudelijke relatie met ISO 9001 te bewaren.

Bron: NEN, 18-04-2008

Wijziging vragen 11.1 en 11.2 van de VCA, versie 2004/04 - 21-04-2008

Vraag 11.1 van de VCA, versie 2004/04 is met onmiddellijke ingang als volgt gewijzigd:

"Wordt bij onderaanneming zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle VCA-eisen wordt voldaan? ▲"

Vraag 11.2 van de VCA, versie 2004/04 is eveneens met onmiddellijke ingang als volgt gewijzigd:

"Wordt bij inschakeling van uitzend-detacheringsbureaus zeker gesteld dat op de werkvloer aan alle VCU-eisen wordt voldaan? ▲"

Met andere woorden: in ieder geval wordt afgezien van het verplicht (mustvraag) worden van de vragen 11.1 en 11.2 van VCA**.

Bron: Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), 15-04-2008

Stagiaires dienen ook in het bezit van Basisveiligheid (VCA) te zijn - 21-04-2008

Er is in de VCA geen dispensatie voor leerlingen die stage lopen in VCA gecertificeerde leerbedrijven. Vraag 3.2 geeft aan dat medewerkers die langer dan 3 maanden in dienst zijn in het bezit moeten zijn van (tenminste) Basisveiligheid (VCA).

Daarmee geeft de VCA de werkgever dus drie maanden de tijd om nieuwe medewerkers op te leiden en het Basisveiligheid (VCA) examen te laten afleggen.

De VCA opleiding kan en moet dan tijdig in de reguliere beroepsopleiding worden aangeboden, niet pas in het derde leerjaar. Scholen en (VCA gecertificeerde) leerbedrijven moeten daarover goede afspraken maken.

Bron: Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), 15-04-2008

Veiligheids Checklijst Zelfstandigen?

Bent u zelfstandig en wilt u aantonen dat u voldoet aan VCA ? Dan is het onderstaande bericht van belang:

De laatste tijd zijn er zogenaamde VCZ-certificaten in omloop onder de naam Veiligheids Checklijst Zelfstandigen. Deze certificaten hebben onder het VCA-systeem geen enkele waarde en (kunnen) zullen derhalve door een opdrachtgever die VCA eist, geweigerd worden. Dit nieuws val te lezen op de nieuwspagina van VCA-site.

Wat kun je (en moet je) zelf regelen ? Zorg er als zelfstandige voor dat je veilig en gezond werkt ! Een VCA-gecertificeerde aannemer zal ieder geval vragen om gekeurde arbeidsmiddelen, een diploma Basisveiligheid of VOL-VCA en goede persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bron: Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), 05-02-2008

Helft sloopbedrijven werkt veilig - 21-04-2008

Slechts de helft van de sloopbedrijven heeft voldoende aandacht voor veilige en gezonde werkomstandigheden. Dat constateert de Arbeidsinspectie na controles bij 276 bedrijven. De inspecteurs bezochten vorig jaar een kleine vierhonderd slooplocaties. In een kwart van de gevallen legden ze het werk stil, vanwege direct gevaar voor de werknemers.

De sloopbranche is de afgelopen jaren professioneler geworden. Vooral bij de grotere ondernemingen zijn de arbeidsomstandigheden verbeterd. Maar een aantal sloopbedrijven blijft hierbij achter, zodat hun werknemers nog onnodig veel worden blootgesteld aan risico's.

In vier jaar tijd registreerde de Arbeidsinspectie 132 ongevallen bij sloopwerkzaamheden, met vaak botbreuken, amputaties en inwendig letsel tot gevolg. Ongelukken gebeuren vooral doordat slopers vallen, geraakt worden door instortend puin of bekneld raken. Tijdens de controles traden de inspecteurs zestig keer op tegen dit soort gevaarlijke situaties, met waarschuwingen en boetes.

Slopers onderschatten nogal eens de risico's van gevaarlijke stoffen. Asbest en kwartsstof (beide kankerverwekkend) zijn het grootste probleem. Het gebeurt regelmatig dat de sloop van een gebouw begint voordat een gespecialiseerd bedrijf het asbest heeft verwijderd. De slopers halen dit dan zelf weg. De Arbeidsinspectie constateert dat verschillende gemeenten sloopvergunningen afgeven zonder naar de verplichte asbestinventarisatie te vragen. Hierover vindt inmiddels overleg plaats met de VROM-inspectie, die verantwoordelijk is voor het toezicht op gemeenten.

Ook de bescherming tegen kwartsstof laat te wensen over. Vooral als de sloop handmatig gebeurt of binnen plaatsvindt, blijken slopers nog te veel blootgesteld te worden aan kwartsstof. Er zijn wel hulpmiddelen om dit te voorkomen, zoals gereedschap met afzuiging of watertoevoer en apparatuur om te slopen met afstandsbediening. De branche heeft die middelen zelf op eigen initiatief ontwikkeld. In de praktijk worden ze te weinig gebruikt.

Naar aanleiding van de inspecties gaat de branche werk maken van de bescherming tegen kwartsstof: ze gaat een actieplan opstellen om het probleem aan te pakken. Verder komt er een zogenoemde arbocatalogus, waarin staat in welke situaties welke maatregelen nodig zijn om de sloop veilig te laten gebeuren. Ook gaat de branche meer voorlichting geven om slopers beter te doordringen van de risico's. De Arbeidsinspectie is positief over de aanpak van de branche. Wel houden de inspecteurs vinger aan de pols en komen er nieuwe controles.

Bron: Ministerie van SZW, 14-04-2008

Arbeidsinspectie ontdekt meer overtredingen van asbestregels - 18-01-2008

De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen jaren meer overtredingen van asbestregels aan het licht gebracht. Bij sloop van gebouwen en verwijdering van asbest zagen de inspecteurs in meer dan de helft van de gevallen tekortkomingen. Eerder lag dit percentage op 40. Dit blijkt uit controles in 2005 en 2006 op ruim 1680 slooplocaties. De stijging van het aantal overtredingen kan deels komen door de gerichtere en uitgebreidere controles.

Asbest bevat vezels die kankerverwekkend zijn. Daarom is de toepassing van asbest sinds 1993 verboden en gelden er strenge regels voor verbouwen of slopen van gebouwen met asbest. Dit mag in de meeste gevallen alleen gebeuren door een gecertificeerd bedrijf en onder toezicht van een deskundige. Afval met asbest mag alleen gestort worden op speciale stortplaatsen. Daarvan zijn er 26 in Nederland.

Overtredingen die de inspecteurs aantroffen, waren bijvoorbeeld dat de slopers aan de slag gingen zonder een goed werkplan tegen blootstelling aan de gevaarlijke vezels. Ook namen ze niet altijd genoeg maatregelen om de concentratie asbeststof zo laag mogelijk te houden of voerden ze het asbestafval niet direct in goed afgesloten verpakking af. Daarnaast werden de werkzaamheden niet altijd aan de Arbeidsinspectie gemeld. Dit is verplicht om de inspectie de kans te geven het werk te controleren.

Ook op drie kwart van de stortplaatsen waar asbesthoudend afval terechtkomt is iets mis. Werkgevers van de stortplaatsen onderschatten de risico's op blootstelling aan asbest. Werknemers zijn bijvoorbeeld niet voorgelicht over de gevaren. Een aantal stortplaatsen doet te weinig om de concentraties asbeststof zo laag mogelijk te houden of om gebouwen en installaties stofvrij te houden. Inmiddels hebben de stortplaatsen de nodige verbeteringsmaatregelen genomen. De Arbeidsinspectie gaat daar binnenkort opnieuw kijken.

De Arbeidsinspectie blijft streng controleren, samen met de Inspectie Werk en Inkomen, de VROM-inspectie en de gemeentelijke milieudiensten. De controles richten zich vooral op de notoire overtreders. Ook is het de bedoeling dat brancheorganisaties actie ondernemen om te zorgen dat leden de regels beter naleven. Daarnaast gaat de Arbeidsinspectie nauwer samenwerken met de instellingen die certificaten afgeven aan aannemers en sloopbedrijven; doel hiervan is de pakkans te vergroten.

Bron: Ministerie van SZW, 10-01-2008

Extra controles op misstanden bij behandeling Polen - 18-01-2008

De Arbeidsinspectie gaat in 2008 intensiever controleren op misstanden bij de behandeling van Polen en werknemers uit andere landen in Midden- en Oost-Europa. Er komen er extra inspecties naar mogelijke onderbetaling, te lange werktijden en slechte werkomstandigheden. Voor het eerst deelt de Arbeidsinspecties boetes uit aan bedrijven die weliswaar het minimumloon betalen maar mensen daarvoor te lang laten werken.

In het eerste kwartaal van 2008 komen er achthonderd extra controles op ontduiking van het minimumloon in de sectoren waar van oudsher de meeste Oost-Europeanen werken: de bouw en de landbouw.

Om malafide uitzendbureaus aan te pakken, wordt scherper gecontroleerd bij niet-gecertificeerde bemiddelaars, aldus de directeur. Dit gebeurt met name in de regio's Den Haag, Rotterdam en het Westland.

Verder zal de Arbeidsinspectie signalen over uitbuiting doorgeven aan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). De inspecteurs kijken vooral naar werken onder dwang en abominabele huisvesting.

Daarnaast blijft de Arbeidsinspectie onverminderd controleren op illegale arbeid. Die controle is nodig om te voorkomen dat legale arbeidskrachten worden verdrongen door laagbetaalde en slecht behandelde illegale werknemers.

Bron: Ministerie van SZW, 07-01-2008

Geldigheidsduur Veiligheidspaspoorten is vervallen - 10-01-2008

De geldigheidsduur van 10 jaar is voor alle veiligheidspaspoorten komen te vervallen.

Dit geldt derhalve voor zowel de paspoorten waarin geen geldigheidsduur wordt vermeld als voor de veiligheidspaspoorten waarin wel een geldigheidsduur van 10 jaar wordt genoemd.

Bron: Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV), 05-12-2007

Inspecties nemen veiligheid baanwerkers onder de loep - 03-01-2008

De Arbeidsinspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat inspecteren of baanwerkers die onderhoudswerk doen aan het spoor veilig werken. De inspecteurs controleren of voldoende maatregelen ter voorkoming van het aanrijden van werknemers door een trein. Verder kijken ze naar de regels voor arbeids- en rusttijden, lichamelijke belasting en bescherming tegen (kankerverwekkend) kwartsstof. Tot en met april vinden op 240 locaties inspecties plaats.

Het beroep van baanwerker is één van de gevaarlijkste beroepen in Nederland: het risico op een dodelijk ongeval is drie keer zo groot als in de bouw. Gevaarlijke situaties ontstaan vooral als het onderhoudswerk en de treinenloop niet strikt worden gescheiden. ProRail en aannemersbedrijven hebben regels opgesteld voor veilig onderhoud. De inspecteurs van beide inspectiediensten controleren of het onderhoud in de praktijk op een veilige en gezonde manier gebeurt.

Om de baanwerkers hun werk veilig te laten doen, kiest ProRail er steeds vaker voor om op de sporen waar onderhoudswerk plaatsvindt geen treinen te laten rijden. Tegelijk probeert ProRail vertragingen en uitval van treinen zo veel mogelijk te beperken, om klachten van de NS en van reizigersorganisaties te voorkomen. Dit zet de uitvoering van het onderhoud onder druk.

De inspecteurs gaan verder controleren of de regels voor arbeids- en rusttijden gevolgd worden. Die regels zijn er om veilig werken te garanderen, om werknemers te beschermen en ervoor te zorgen dat ze ook een sociaal leven kunnen leiden.

De Arbeidsinspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat trekken samen op om te voorkomen dat de branche vaak verschillende inspectiediensten over de vloer krijgt.

Bron: Ministerie van SZW, 03-01-2008

Nieuwe OHSAS 18001 - Wat zijn de wijzigingen? - 03-01-2008

Begin juli is de nieuwe versie van OHSAS 18001 'Occupational Health and SAfety management Systems - Requirements' verschenen. Uitgangspunt bij de herziening was een goede afstemming met ISO 14001. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van veel bedrijven om hun arbo- en milieumanagement gemakkelijk te kunnen integreren in één systeem.

In november heeft NEN de Nederlandse vertaling van OHSAS 18001:2007 uitgebracht. Ondanks dat de norm geen fundamentele wijzigingen heeft ondergaan, zijn er op detailniveau toch veel eisen aangepast. Gebruikers van de norm krijgen dan ook twee jaar de tijd om hun gecertificeerde arbomanagementsysteem aan te passen aan de nieuwe eisen.

De belangrijkste wijzigingen zijn door NEN en SCCM samengevat in het volgende tabel: "Wijzigingen van OHSAS 18001:1999 naar OHSAS 18001:2007"

Bron: NEN, 10-12-2007


Copyright © 2024 - Rodenburg & Van der Hoeven | Arbonormen | Kwaliteitsnormen | Milieunormen