RVDH LOGO

Contactgegevens

Fresiastraat 14
2071 NV  Santpoort-Noord
Telefoon: 023 - 536 44 36

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijziging Arbowetgeving - 01-07-2004

Voor eind 2004 wordt verwacht dat onze huidige arbowetgeving zal worden herzien. Het zijn overigens nog geen definitieve wetswijzigingen want het Parlement moet er nog mee instemmen.

De belangrijkste 2 wijzigingen worden hieronder vermeld.

Toetsen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) - 01-07-2004

Een RI&E diende altijd door arbodeskundigen getoetst te worden. In het voorstel van de nieuwe wetgeving wordt de volgende driedeling gemaakt:

1. Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers blijft alles bij het oude. Deze bedrijven leggen de RI&E ter toetsing voor aan de arbodienst of (straks) aan een arbodeskundige (zie punt 3). Deze zullen de RI&E toetsen op basis van de voorschriften zoals die concreet zijn uitgewerkt in het Reglement Certificatie Arbodiensten opgesteld door de Stichting Beheer Certificatie Arbodiensten.

2. Voor bedrijven van 10 - 25 werknemers geldt het bovenstaande ook, maar hier zullen de arbodienst of (straks) de arbodeskundige(n) de RI&E op een 'lichtere' wijze toetsen. Een voorwaarde is dan wel dat deze bedrijven gebruik maken van een RI&E die door werkgevers en werknemers op branche- of sectorniveau is vastgesteld.

3. Voor bedrijven met 10 of minder werknemers komt de toetsing geheel te vervallen. Een voorwaarde is dan wel dat deze bedrijven gebruik maken van een RI&E die door werkgevers en werknemers op branche- of sectorniveau is vastgesteld.

Meer keus bij deskundige ondersteuning - 01-07-2004

De verplichting is komen te vervallen dat bedrijven verplicht aangesloten moesten zijn bij een externe arbodienst. Alle organisaties hebben nu de keuze om gebruik te maken van een zogenaamde standaardregeling of voor een maatwerkregeling.

Bij de standaardregeling verandert er niks ten opzichte van de huidige situatie. Het bestaande contract met een arbodienst blijft bestaan. Bij een maatwerkregeling zijn er meer mogelijkheden. Echter aan deze maatwerkregeling zijn wel drie voorwaarden verbonden:

1. Je mag de maatwerkregeling alleen gebruiken na instemming van de OR of de personeelsvertegen-woordiging, of nadat het in de CAO mogelijk is gemaakt.

2. Je moet als organisatie bij de maatwerkregeling in elk geval een dienstverleningcontract afsluiten met een bedrijfsarts.

3. Je moet ook bij de maatwerkregeling de risico-inventarisatie en -evaluatie ter toetsing voorleggen aan een van de vier kerndeskundigen (veiligheidskundige, arbeidshygiënist, bedrijfsarts en arbeids- en organisatiedeskundige).

Als je aan deze voorwaarden voldoet kun je er via de maatwerkregeling voor kiezen om:

· alle deskundige arbo ondersteuning extern in te kopen, bijvoorbeeld bij een bedrijfsarts,

· alle deskundige arbo ondersteuning intern te organiseren, door middel van het in dienst nemen van arbodeskundigen,

· een combinatie van bovenstaande twee mogelijkheden, bijvoorbeeld een veiligheidskundige aanstellen en andere arbodeskundigen inhuren.

Ook bij de maatwerkregeling blijft de werkgever verantwoordelijk voor het zich laten bijstaan voor wat betreft de volgende vijf onderwerpen:

- advies over en toetsing van de Risico Inventarisatie & Evaluatie; zie ook onze pagina RI&E,

- ziekteverzuimbegeleiding,

- arbo-spreekuur,

- periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek,

- aanstellingskeuringen (indien dit is toegestaan).

Europese Richtlijn Laddergebruik - 25-05-2004

Per 19 juli 2004 dienen bepalingen uit de Europese richtlijn met betrekking tot werken op hoogte in de nationale wetgeving te zijn geïmplementeerd. Aan deze bepalingen zal uiterlijk in juli 2006 voldaan moeten worden. Met deze bepalingen zal het gebruik van ladders als arbeidsplaats zo veel als mogelijk worden teruggedrongen. Echter er geen sprake van een verbod op het gebruik van ladders.

De ladder is als werkplek alleen toegestaan als een risico inventarisatie en evaluatie van de werkplek uitwijst dat redelijke alternatieven, zoals een rolsteiger of een hoogwerker, ontbreken.

Bedrijfscode bouwbedrijven - 04-03-2004

Sinds de bouw in een slecht daglicht is komen te staan, heeft de hele bouwsector hier last van ondervonden. Het vertrouwen van opdrachtgevers is verdwenen en de bouwsector heeft een slechte naam gekregen.

Om het vertrouwen te herwinnen is een gedragscode voor bouwondernemingen ontwikkeld: de "bedrijfscode". Via deze bedrijfscode verklaren de bouwbedrijven dat ze integer handelen.

Bedrijven die zich aan de bedrijfscode willen confirmeren, kunnen zich bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) aanmelden die jaarlijks de aangesloten bedrijven toetst op het voldoen aan de bedrijfscode.

Rodenburg & Van der Hoeven kan behulpzaam zijn bij het opzetten van de bedrijfscode en als externe "Toezichthouder" optreden.


Copyright © 2024 - Rodenburg & Van der Hoeven | Arbonormen | Kwaliteitsnormen | Milieunormen